DNA Danang - Đà Nẵng

Da Nang Station, 202 Hai Phong, Thanh Khe, Da Nang, Vietnam