XAY Xian, Shaanxi - 西安

Huancheng North Rd East Section, Xincheng Qu, Xian Shi, Shaanxi Sheng, China

Départs - 16:22

Origine Destination Départs Arrivées
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 01:43 14:26
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 01:43 14:26
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 01:43 14:26
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 01:50 14:32
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 01:50 14:32
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 01:50 14:32
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 13:00 04:32
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 13:00 04:32
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 17:38 06:08
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 17:38 06:08
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 19:27 08:22
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 19:27 08:22
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 21:02 10:32
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 21:02 10:32
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 22:47 12:31
XAY Xian, Shaanxi Beijing West 22:47 12:31
XAY Xian, Shaanxi CCT Changchun, Jilin 00:03 05:48
XAY Xian, Shaanxi CCT Changchun, Jilin 00:03 05:48
XAY Xian, Shaanxi CCT Changchun, Jilin 00:03 05:48
XAY Xian, Shaanxi CCT Changchun, Jilin 22:15 06:30
XAY Xian, Shaanxi CCT Changchun, Jilin 22:15 06:30
XAY Xian, Shaanxi CCT Changchun, Jilin 22:15 06:30
XAY Xian, Shaanxi Changsha, Hunan 10:04 05:01
XAY Xian, Shaanxi GBZ Guilin Nord, Hunan 19:07 21:22
XAY Xian, Shaanxi GBZ Guilin Nord, Hunan 19:07 21:22
XAY Xian, Shaanxi GBZ Guilin Nord, Hunan 19:07 21:22
XAY Xian, Shaanxi VBB Harbin Est, Heilongjiang 00:03 09:08
XAY Xian, Shaanxi VBB Harbin Est, Heilongjiang 00:03 09:08
XAY Xian, Shaanxi VBB Harbin Est, Heilongjiang 00:03 09:08
XAY Xian, Shaanxi KSR Kashgar, Xinjiang 23:10 21:30
XAY Xian, Shaanxi KSR Kashgar, Xinjiang 23:10 21:30
XAY Xian, Shaanxi KSR Kashgar, Xinjiang 23:10 21:30
XAY Xian, Shaanxi Nanning 01:06 11:51
XAY Xian, Shaanxi Nanning 01:06 11:51
XAY Xian, Shaanxi Nanning 01:06 11:51
XAY Xian, Shaanxi Nanning 19:07 06:22
XAY Xian, Shaanxi Nanning 19:07 06:22
XAY Xian, Shaanxi Nanning 19:07 06:22
XAY Xian, Shaanxi SHH Shanghai 16:46 07:56
XAY Xian, Shaanxi SHH Shanghai 20:44 11:54
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 01:37 07:37
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 01:43 07:43
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 01:43 07:43
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 03:39 09:34
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 03:39 09:34
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 03:39 09:34
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 04:07 12:32
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 04:07 12:32
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 04:07 12:32
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 05:10 08:20
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 05:10 08:20
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 05:10 08:20
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 05:31 08:56
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 05:31 08:56
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 05:32 08:57
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 06:03 09:08
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 07:08 15:08
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 07:34 08:29
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 07:34 08:29
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 07:34 08:29
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 07:41 10:46
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 07:41 10:46
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 07:47 15:47
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 07:47 15:47
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 09:38 10:38
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 09:38 10:38
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 11:01 11:36
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 11:01 11:36
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 11:01 11:36
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 11:10 10:55
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 11:10 10:55
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 11:10 10:55
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 20:28 07:53
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 20:28 07:53
XAY Xian, Shaanxi WAR Urumqi, Xinjiang 20:28 07:53
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 01:37 07:12
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 01:43 07:18
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 01:43 07:18
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 03:39 08:49
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 03:39 08:49
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 03:39 08:49
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 04:07 12:07
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 04:07 12:07
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 04:07 12:07
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 05:10 07:50
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 05:10 07:50
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 05:10 07:50
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 05:31 08:26
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 05:31 08:26
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 05:32 08:27
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 06:03 08:33
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 07:08 14:48
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 07:34 08:04
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 07:34 08:04
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 07:34 08:04
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 07:41 10:11
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 07:41 10:11
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 07:47 15:27
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 07:47 15:27
XAY Xian, Shaanxi WMR Urumqi Sud, Xinjiang 09:38 10:08