SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ - 上海虹桥国际机场

2550 Hongqiao Rd, Changning, China

ขาออก - 16:37

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 02:40 07:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 02:45 05:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 02:45 05:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 02:55 04:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 02:55 04:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 02:55 05:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 02:55 05:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 02:55 05:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 02:55 05:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:15 09:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:15 10:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:15 09:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:15 09:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:15 09:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:15 09:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:15 10:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:15 10:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:15 10:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 07:30 10:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 07:30 13:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน 07:30 10:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 07:30 12:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 07:30 10:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ HJJ Zhijiang Airport, หูหนาน 07:30 12:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WUX Wuxi Airport, เซี่ยงไฮ้ 07:30 10:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ TAO Qingdao Liuting Airport, ชานตง 07:30 09:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 07:30 09:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 07:35 13:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ HJJ Zhijiang Airport, หูหนาน 07:40 13:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 07:40 10:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:40 10:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WUX Wuxi Airport, เซี่ยงไฮ้ 07:45 12:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 07:45 13:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:45 10:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ HJJ Zhijiang Airport, หูหนาน 07:45 12:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:45 09:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:45 09:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ TSN Tianjin Binhai Airport 07:45 12:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:45 10:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 07:45 11:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:45 09:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ LZO Luzhou Airport, เสฉวน 07:45 12:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WUX Wuxi Airport, เซี่ยงไฮ้ 07:45 11:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ TAO Qingdao Liuting Airport, ชานตง 07:45 09:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ CGD Changde Airport, หูหนาน 07:45 12:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WUX Wuxi Airport, เซี่ยงไฮ้ 07:45 11:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 07:45 11:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:45 09:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NNY Nanyang Airport, เหอหนาน 07:50 13:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WUX Wuxi Airport, เซี่ยงไฮ้ 07:50 11:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 07:50 11:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 07:50 11:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 07:50 12:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WUX Wuxi Airport, เซี่ยงไฮ้ 07:55 13:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ DAX Daxian Airport, เสฉวน 07:55 12:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ HJJ Zhijiang Airport, หูหนาน 07:55 13:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 07:55 09:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ TXN Huangshan Airport, ถงหลิง 07:55 12:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ ZUH จูไห่, มาเก๊า 07:55 10:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:55 10:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 07:55 16:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 07:55 11:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WUX Wuxi Airport, เซี่ยงไฮ้ 07:55 13:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 07:55 13:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NNY Nanyang Airport, เหอหนาน 07:55 12:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 07:55 11:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:00 10:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 08:00 10:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:00 12:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:00 12:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:00 11:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:05 13:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:05 11:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ WUX Wuxi Airport, เซี่ยงไฮ้ 08:05 12:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:05 11:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 08:05 10:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:05 13:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:05 11:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ CSX Changsha Airport, หูหนาน 08:05 10:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 08:05 10:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:05 12:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ LYA Luoyang Airport, เหอหนาน 08:05 13:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 08:05 12:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ YNT Yantai Airport, ชานตง 08:10 10:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ LYA Luoyang Airport, เหอหนาน 08:10 10:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:10 11:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:10 11:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ HJJ Zhijiang Airport, หูหนาน 08:15 12:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NNG Nanning Airport 08:15 11:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:15 13:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:15 12:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ CSX Changsha Airport, หูหนาน 08:15 13:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 08:15 10:40
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ JJN Jinjiang Airport, ฝูเจี้ยน 08:20 10:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NKG Nanjing Airport 08:20 12:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 08:20 09:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 08:20 10:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 08:20 11:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ NNY Nanyang Airport, เหอหนาน 08:25 13:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ DAX Daxian Airport, เสฉวน 08:25 13:15

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ เซี่ยงไฮ้หงเฉียว 2.8
รถไฟ Shanghai West 9.7
รถไฟ เซี่ยงไฮ้ใต้ 10.1
รถไฟ เซี่ยงไฮ้ 13.5