URC Urumqi Airport

Ürümqi Airport

ขาออก - 09:47

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
URC Urumqi Airport KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน 18:20 23:00

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ อุรุมชี, ซินเจียง 9.0
รถไฟ Urumqi South, ซินเจียง 18.7