รถไฟในประเทศพม่า
Office hours: 10:00-20:00 ICT (every day); ฉันไม่มีหมายเลขการจอง offline (Mon 06:01)

OK

I don't have a booking number. ฉันไม่มีหมายเลขการจอง