ปลายทางยอดนิยมในไต้หวัน

เดินทางจาก ไทเป

เดินทางจาก ไถจง

เดินทางจาก ท่าอากาศยานเตาหยวน

เดินทางจาก เกาสง

เดินทางจาก ไถหนาน

เดินทางจาก เถาหยวน

เดินทางจาก เจียอี้

เดินทางจาก ทะเลสาบสุริยันจันทรา

เดินทางจาก ซินจู๋

เดินทางจาก จีหลง

เดินทางจาก อาลีซาน, อาหลี่ซาน

เดินทางจาก หนานโถว

เดินทางจาก หนานกัง

เดินทางจาก อี๋หลาน

เดินทางจาก ไถตง

เดินทางจาก จั่วอิง

เดินทางจาก นครไทเป