CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน - 白云国际机场

Baiyun, Guangzhou, Guangdong, China

ขาออก - 19:45

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา 01:35 18:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา 03:55 20:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา 05:55 22:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน JOG ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต, ยกยาการ์ตา 22:00 14:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์ 10:20 12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง 01:35 07:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง 03:55 09:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง 05:55 11:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง 10:20 16:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน AVV Avalon Airport, เกรทเทอร์จีลอง 22:00 03:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CMB ท่าอากาศยานบันดาราไนเก, จังหวัดตะวันตก 01:35 00:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CMB ท่าอากาศยานบันดาราไนเก, จังหวัดตะวันตก 03:55 02:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CMB ท่าอากาศยานบันดาราไนเก, จังหวัดตะวันตก 05:55 04:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CMB ท่าอากาศยานบันดาราไนเก, จังหวัดตะวันตก 10:20 09:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ 01:35 12:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ 03:55 14:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ 22:00 09:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CNX สนามบินเชียงใหม่ 00:05 16:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CNX สนามบินเชียงใหม่ 02:45 04:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CNX สนามบินเชียงใหม่ 04:20 06:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CNX สนามบินเชียงใหม่ 05:45 21:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CNX สนามบินเชียงใหม่ 05:55 07:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CNX สนามบินเชียงใหม่ 23:45 15:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CEI สนามบินเชียงราย 00:05 10:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CEI สนามบินเชียงราย 00:10 10:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CEI สนามบินเชียงราย 05:45 16:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DAD ท่าอากาศยานดานัง 00:05 07:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DAD ท่าอากาศยานดานัง 01:35 12:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DAD ท่าอากาศยานดานัง 05:45 13:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DAD ท่าอากาศยานดานัง 21:25 08:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DAD ท่าอากาศยานดานัง 23:55 07:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:05 02:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:10 03:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 02:45 04:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 04:20 05:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 05:45 08:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 05:55 07:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง 01:35 14:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง 03:55 16:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง 05:55 18:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PQC สนามบินดวงดอง, เคียนเกียง 21:25 09:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน OOL สนามบินโกลด์โคสต์, โกลด์โคสต์ซิตี 01:35 23:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน OOL สนามบินโกลด์โคสต์, โกลด์โคสต์ซิตี 05:55 03:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน OOL สนามบินโกลด์โคสต์, โกลด์โคสต์ซิตี 10:25 08:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HDY สนามบินหาดใหญ่ 00:05 16:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HDY สนามบินหาดใหญ่ 05:45 21:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HDY สนามบินหาดใหญ่ 23:45 15:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HHQ สนามบินหัวหิน 01:35 12:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HHQ สนามบินหัวหิน 03:55 14:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HHQ สนามบินหัวหิน 21:25 08:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BDO ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา, บันดุง 01:35 20:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BDO ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา, บันดุง 03:55 22:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BDO ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา, บันดุง 05:55 00:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BDO ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา, บันดุง 10:20 05:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BDO ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา, บันดุง 22:00 16:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี 01:35 00:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี 03:55 02:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี 05:55 04:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี 10:20 09:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DEL ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี, เดลี 22:00 20:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน JHB ท่าอากาศยานโจฮอร์, ยะโฮร์บาห์รู 03:05 06:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก 01:35 23:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก 03:55 01:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก 05:55 03:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก 10:20 07:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก 21:25 18:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KKC สนามบินขอนแก่น 00:05 15:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KKC สนามบินขอนแก่น 05:45 21:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KKC สนามบินขอนแก่น 23:45 15:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน USM สนามบินเกาะสมุย 04:25 08:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKI ท่าอากาศยานคินาบาลู, รัฐซาบาห์ 00:20 03:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKI ท่าอากาศยานคินาบาลู, รัฐซาบาห์ 00:25 03:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKI ท่าอากาศยานคินาบาลู, รัฐซาบาห์ 03:05 06:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 01:35 05:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 03:10 07:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 03:55 08:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 05:55 10:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 10:25 14:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 22:00 02:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUA Kuantan Airport 01:35 12:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUA Kuantan Airport 03:55 14:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUA Kuantan Airport 05:55 16:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUA Kuantan Airport 10:20 20:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUA Kuantan Airport 22:00 08:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KCH ท่าอากาศยานกูชิง 00:20 16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KCH ท่าอากาศยานกูชิง 00:25 16:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KCH ท่าอากาศยานกูชิง 03:05 19:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LGK ท่าอากาศยานลังกาวี 01:35 05:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LGK ท่าอากาศยานลังกาวี 03:55 07:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LGK ท่าอากาศยานลังกาวี 05:55 09:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LGK ท่าอากาศยานลังกาวี 05:55 09:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LGK ท่าอากาศยานลังกาวี 10:25 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LGK ท่าอากาศยานลังกาวี 21:25 01:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LOP Lombok International Airport 01:35 18:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LOP Lombok International Airport 03:55 21:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LOP Lombok International Airport 10:25 03:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน LOP Lombok International Airport 22:00 15:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้ 01:35 12:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้ 03:55 14:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PLM ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี, สุมาตราใต้ 10:20 20:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 01:10 05:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 01:10 04:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 02:50 05:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 03:05 05:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 03:15 05:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 03:15 05:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ 03:40 05:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 04:45 10:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 05:45 08:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 06:45 11:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 07:10 11:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 07:15 13:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 07:15 12:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย 07:15 14:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 07:15 12:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 07:15 13:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 07:15 12:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 07:15 12:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 07:15 12:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 07:15 12:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 07:15 12:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WDS Shiyan Airport, หูเป่ย์ 07:15 12:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 07:15 09:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HPG Shennongjia Airport, หูเป่ย์ 07:15 13:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:25 11:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 07:30 12:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 07:30 12:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 07:45 14:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ENH Enshi Airport, หูเป่ย์ 07:45 12:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 07:45 10:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 07:45 12:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 07:45 14:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 07:45 12:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 07:45 12:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:50 09:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 07:50 11:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:50 09:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:55 10:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:55 10:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:55 10:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:55 10:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:55 10:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:55 11:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:55 09:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 08:00 10:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:05 12:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 08:05 13:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 08:05 10:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:10 12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:15 10:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:15 11:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:20 12:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:20 12:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:25 10:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:25 11:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:25 10:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:25 13:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:25 11:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:25 10:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 08:25 16:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:25 10:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:25 10:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:30 13:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 08:30 10:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:30 10:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:30 10:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 08:30 10:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:35 10:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:35 10:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:35 10:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 08:40 10:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:45 13:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:45 13:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 08:45 12:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:45 13:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:45 13:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 08:50 12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:50 12:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 09:00 10:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 09:00 12:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 09:00 12:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:00 10:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 09:00 11:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:00 12:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 09:00 12:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:00 11:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:00 11:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:00 13:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 09:00 12:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:05 12:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:10 11:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 09:10 12:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 09:10 12:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 09:10 14:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:15 11:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:15 13:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:15 11:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:15 12:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:15 11:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:15 12:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 09:15 10:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:15 11:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 09:15 10:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 09:15 11:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 09:20 13:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:20 11:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 09:20 14:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:20 11:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HJJ Zhijiang Airport, หูหนาน 09:20 13:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:30 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 09:30 13:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 09:30 11:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:30 11:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 09:30 15:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:35 11:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:35 11:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 09:35 13:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:50 12:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:50 12:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:50 12:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:50 12:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:50 12:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:50 11:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 09:55 16:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:55 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:55 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:55 15:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ENH Enshi Airport, หูเป่ย์ 09:55 14:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:55 15:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ 09:55 11:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 09:55 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:55 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 09:55 12:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 10:00 12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:00 13:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:00 11:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:00 12:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 10:00 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:00 12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:00 12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:00 13:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:00 12:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 10:00 11:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 10:00 13:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:00 11:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 10:05 14:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 10:10 14:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:10 11:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 10:10 14:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ 10:10 11:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 10:10 14:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 10:15 14:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 10:15 15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:20 12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 10:25 14:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:30 12:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 10:30 12:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 10:30 15:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:35 12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 10:35 13:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 10:40 15:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 10:40 15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 10:40 15:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 10:55 13:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:55 12:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 10:55 13:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 10:55 14:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 10:55 12:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 10:55 14:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 10:55 14:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 10:55 14:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:55 12:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 10:55 13:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 11:00 15:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 11:00 15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 11:00 14:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 11:00 13:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 11:10 15:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 11:10 15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 11:10 15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 11:15 14:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 11:15 12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 11:15 14:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 11:15 14:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 11:20 13:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 11:30 13:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 11:30 14:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 11:30 13:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 11:30 14:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 11:30 13:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 11:35 14:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 11:35 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 11:40 17:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 11:40 15:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 11:40 17:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 11:40 16:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 11:40 17:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 11:40 14:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 11:45 14:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 11:45 16:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 11:45 16:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 11:45 18:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 11:45 17:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 11:45 17:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 11:45 16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 11:45 16:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WDS Shiyan Airport, หูเป่ย์ 11:45 16:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 11:45 13:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HPG Shennongjia Airport, หูเป่ย์ 11:45 17:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 11:50 19:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 11:50 16:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 11:55 16:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 11:55 16:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 11:55 15:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 11:55 17:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 11:55 18:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 11:55 16:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 12:00 15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 12:00 15:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 12:00 15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 12:00 15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 12:00 15:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 12:00 14:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 12:05 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 12:05 17:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 12:05 17:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 12:05 16:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 12:10 17:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 12:10 16:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HJJ Zhijiang Airport, หูหนาน 12:10 16:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 12:10 17:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:10 14:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 12:20 15:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 12:20 16:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 12:20 16:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:20 14:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 12:20 17:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 12:25 13:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 12:25 16:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 12:30 16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 12:30 14:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:30 14:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 12:30 14:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:35 14:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 12:40 15:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:40 14:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:45 16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 12:45 17:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:50 15:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:50 15:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 12:50 18:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 12:50 15:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 12:50 16:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 12:50 16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 12:50 17:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:55 15:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 12:55 17:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 12:55 17:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 12:55 15:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 12:55 17:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 12:55 17:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:00 15:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:00 14:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 13:00 16:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:00 14:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 13:00 15:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:00 15:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:00 15:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 13:10 14:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:15 15:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:25 15:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน JJN Jinjiang Airport, ฝูเจี้ยน 13:25 14:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 13:25 18:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 13:25 17:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 13:30 18:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 13:30 17:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 13:30 18:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 13:30 15:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 13:30 17:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 13:30 18:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 13:30 18:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 13:30 15:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 13:30 17:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 13:30 15:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 13:30 17:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:35 16:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 13:40 15:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 13:40 18:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 13:40 17:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 13:40 17:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 13:40 18:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 13:40 19:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 13:40 16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 13:40 18:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:40 15:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 13:45 18:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 13:45 16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:45 16:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 13:50 15:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 13:50 17:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 13:50 15:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 13:50 15:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ 13:50 15:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WDS Shiyan Airport, หูเป่ย์ 13:50 20:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUS Wuyishan Airport, ฝูเจี้ยน 13:50 15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 13:55 18:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 13:55 16:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 14:00 17:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 14:00 16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 14:00 20:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 14:00 17:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 14:00 16:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 14:00 17:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 14:00 18:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 14:00 18:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ENH Enshi Airport, หูเป่ย์ 14:00 18:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 14:00 16:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 14:00 16:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 14:05 18:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 14:05 18:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 14:10 16:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 14:10 16:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 14:10 16:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 14:15 18:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 14:15 16:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 14:15 17:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 14:15 18:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 14:25 18:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 14:25 17:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ 14:25 16:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 14:30 16:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 14:30 18:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 14:30 16:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 14:30 20:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 14:30 18:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 14:30 20:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 14:30 19:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 14:30 18:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 14:40 17:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 14:45 19:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 14:45 20:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 14:45 18:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 14:45 17:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 14:45 20:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 14:45 19:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 14:50 17:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 14:50 19:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 14:50 17:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 14:50 19:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 14:50 19:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 14:50 19:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 14:50 20:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 14:50 16:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 15:00 16:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 15:00 17:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 15:05 19:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 15:05 18:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 15:05 19:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 15:05 16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 15:05 17:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 15:15 18:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 15:20 19:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 15:20 19:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 15:20 20:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 15:20 19:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 15:25 21:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 15:25 20:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 15:25 21:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 15:25 20:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 15:25 19:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 15:30 17:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 15:30 17:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 15:30 17:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ENH Enshi Airport, หูเป่ย์ 15:30 19:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 15:30 20:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 15:35 21:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 15:35 20:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 15:35 20:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 15:35 20:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 15:35 19:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 15:45 19:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 15:45 17:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 15:55 20:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 16:00 18:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 16:00 18:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:00 18:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 16:00 20:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 16:00 21:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 16:00 20:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:00 18:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 16:00 20:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 16:00 20:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 16:05 17:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 16:05 19:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 16:05 20:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 16:10 21:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 16:10 18:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 16:10 20:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 16:10 18:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 16:10 22:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 16:15 20:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 16:30 19:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:30 18:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:30 19:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 16:30 17:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 16:30 18:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 16:30 19:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:35 17:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:35 18:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:35 18:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:35 19:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 16:40 19:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:40 19:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 16:45 20:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:45 18:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:55 19:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:55 18:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:55 19:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 16:55 19:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 17:00 19:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:00 21:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 17:00 20:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 17:00 20:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:05 21:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:05 21:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 17:05 19:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:10 20:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 17:10 20:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 17:10 21:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 17:10 19:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 17:20 20:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 17:20 20:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 17:20 21:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 17:20 19:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:20 21:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 17:20 21:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 17:25 22:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:30 21:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 17:30 19:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:30 22:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:40 22:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 17:40 20:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 17:45 20:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 17:45 22:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 17:45 20:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 17:45 22:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 17:45 20:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:45 22:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 17:50 20:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ 17:50 21:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 17:50 20:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 17:50 01:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 17:55 22:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 17:55 22:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 17:55 21:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 17:55 22:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 17:55 01:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 18:00 21:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 18:00 20:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 18:05 22:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 18:10 20:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ 18:15 19:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 18:15 00:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 18:15 00:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 18:15 22:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 18:20 20:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 18:20 20:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 18:20 23:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 18:20 23:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 18:20 21:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 18:20 21:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 18:20 21:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 18:25 20:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 18:25 20:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 18:30 21:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 18:30 21:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 18:45 21:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 18:45 21:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 18:50 23:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 18:50 22:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HPG Shennongjia Airport, หูเป่ย์ 18:50 00:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 18:50 20:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 18:50 23:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 18:55 22:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 18:55 22:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 19:00 22:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 19:00 22:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 19:00 20:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 19:05 20:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 19:05 21:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 19:05 02:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 19:05 00:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 19:10 00:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 19:10 02:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 19:20 23:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 19:20 23:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 19:20 22:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 19:20 22:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 19:20 22:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 19:20 00:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 19:30 22:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 19:30 22:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 19:35 21:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HPG Shennongjia Airport, หูเป่ย์ 19:35 00:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 19:35 23:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 19:40 22:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 19:40 00:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 19:40 00:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 19:45 23:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 19:50 21:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 19:55 22:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 19:55 00:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 19:55 02:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 19:55 21:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 20:00 23:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 20:00 22:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 20:05 01:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 20:05 22:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 20:05 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 20:05 00:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 20:05 01:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 20:20 22:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 20:25 22:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 20:30 01:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 20:30 22:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 20:35 02:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 20:35 00:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 20:40 23:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน JJN Jinjiang Airport, ฝูเจี้ยน 20:45 22:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 20:45 01:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 20:45 01:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 20:45 22:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 20:45 23:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 20:50 23:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 20:50 01:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 20:55 04:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 20:55 03:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 20:55 01:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 20:55 02:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 20:55 03:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 20:55 02:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 20:55 00:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 21:00 23:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 21:00 23:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 21:00 00:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 21:05 02:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 21:05 23:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 21:10 00:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 21:10 23:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 21:10 00:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 21:10 22:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 21:20 02:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 21:20 01:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 21:20 01:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 21:20 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 21:20 00:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 21:20 23:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 21:20 02:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 21:25 02:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 21:25 00:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 21:25 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 21:30 01:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 21:30 23:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 21:30 02:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HPG Shennongjia Airport, หูเป่ย์ 21:30 00:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 21:30 23:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WDS Shiyan Airport, หูเป่ย์ 21:30 02:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 21:40 03:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 21:40 00:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 21:40 01:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 21:45 01:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 21:50 04:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 21:50 00:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 21:55 01:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 21:55 04:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 21:55 03:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WDS Shiyan Airport, หูเป่ย์ 21:55 02:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 21:55 04:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HPG Shennongjia Airport, หูเป่ย์ 21:55 03:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย 21:55 04:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 21:55 03:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 21:55 03:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 21:55 02:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 21:55 05:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 21:55 03:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 21:55 00:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 21:55 02:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 21:55 02:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 21:55 02:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 21:55 02:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 22:00 01:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:05 00:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:10 01:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:10 00:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 22:10 01:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 22:10 00:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 22:10 23:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:10 00:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:15 00:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 22:20 00:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:30 01:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:30 02:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 22:30 00:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 22:35 06:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 22:35 03:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 22:35 00:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 22:35 03:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 22:35 00:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 22:35 03:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 22:35 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DAD ท่าอากาศยานดานัง 22:40 23:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:40 01:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 22:45 04:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 22:45 03:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 22:45 03:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 22:45 04:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 22:45 02:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 22:45 04:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 22:45 02:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 22:45 02:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 22:45 04:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 22:45 04:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 22:45 06:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 22:45 04:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:50 01:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:50 01:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:50 01:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:50 00:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:50 00:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:50 00:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 22:55 03:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:55 03:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 22:55 00:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 22:55 04:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 00:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 23:00 06:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 00:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 23:00 01:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 23:00 04:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 23:00 05:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 23:00 02:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 02:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 23:00 04:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 23:00 05:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 23:00 02:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HAN ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย, ฮานอย 23:00 05:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 23:00 03:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ 23:00 00:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 23:00 05:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 23:00 00:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WDS Shiyan Airport, หูเป่ย์ 23:00 03:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 23:00 02:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 23:00 04:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 23:00 04:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 00:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:00 01:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:05 01:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:05 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:05 01:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:05 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 23:05 02:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 23:10 05:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 23:10 01:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:15 02:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 23:20 00:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 23:20 00:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 23:20 02:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 23:25 04:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:30 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:35 03:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:35 01:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 23:40 02:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 23:40 02:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 23:40 03:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 23:40 06:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 23:40 03:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WDS Shiyan Airport, หูเป่ย์ 23:40 03:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 23:40 02:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 23:45 04:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 23:45 05:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 23:45 05:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:45 23:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 23:45 04:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 23:45 04:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 23:50 01:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 03:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 03:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 03:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 02:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 23:55 01:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 00:00 05:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 00:00 04:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:05 02:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:05 02:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 00:10 05:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 00:10 06:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 00:10 03:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:10 02:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 00:10 03:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 00:10 03:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HJJ Zhijiang Airport, หูหนาน 00:10 06:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 00:10 03:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 00:10 03:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 00:10 06:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 00:10 03:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 00:10 04:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:15 02:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:15 04:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WDS Shiyan Airport, หูเป่ย์ 00:20 06:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 00:20 05:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:20 04:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:30 06:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:30 04:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ 00:30 06:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WDS Shiyan Airport, หูเป่ย์ 00:40 08:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 00:40 05:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HPG Shennongjia Airport, หูเป่ย์ 00:40 05:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 00:40 05:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 00:40 05:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ENH Enshi Airport, หูเป่ย์ 00:40 07:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WGN Shaoyang Airport, หูหนาน 00:40 06:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CGD Changde Airport, หูหนาน 00:40 08:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 00:40 05:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน YIH Yichang Airport, หูเป่ย์ 00:40 06:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน DYG ท่าอากาศยานดายอง, หูหนาน 00:40 06:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน WUH Wuhan Airport, หูเป่ย์ 00:40 04:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 00:40 06:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 00:40 08:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HJJ Zhijiang Airport, หูหนาน 00:40 06:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 00:40 04:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้ 00:40 05:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน NGB Ningbo Airport 00:40 06:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 00:40 06:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 00:40 08:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ZUH จูไห่, มาเก๊า 00:40 04:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 00:40 05:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:45 04:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:45 03:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:45 03:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CSX Changsha Airport, หูหนาน 00:45 02:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:50 04:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:55 05:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 00:55 03:55

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส Hexing Hotel, ฮ่องกง 11.0
รถไฟ Guangzhou North 11.9
รถไฟ กวางโจวตะวันออก 27.4
รถไฟ กว่างโจว 28.1
รถบัส China Hotel GZ, กว่างโจว 28.9