KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว - 贵阳机场

ขาออก - 15:45

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 07:50 09:25
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 07:50 10:25
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 08:10 09:55
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 08:45 11:05
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 08:45 10:30
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:00 10:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:00 11:20
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:15 11:35
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:15 10:50
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:35 11:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:35 11:10
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:35 12:00
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:45 11:20
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:45 11:30
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 10:35 12:20
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 10:35 12:10
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 11:10 12:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 11:10 12:55
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 11:10 13:20
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 11:10 13:15
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 11:10 13:15
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 11:15 12:35
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 11:35 13:00
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 12:05 14:10
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 12:05 13:50
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 12:05 13:40
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 12:10 14:15
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 12:35 14:40
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 12:35 14:25
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 12:35 14:40
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 13:25 15:35
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 13:50 15:25
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 14:15 16:00
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 15:55 17:30
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 16:20 17:55
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 16:20 17:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 17:10 19:25
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 17:10 18:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 17:15 19:25
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 18:35 20:40
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 18:55 20:35
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 18:55 20:35
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 19:00 20:40
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 19:10 20:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 19:35 21:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 21:20 22:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 21:20 23:30
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 22:05 00:15
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 22:30 00:05
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 22:30 23:50
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 22:35 00:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 22:35 00:00
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 22:50 00:25
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 22:50 01:00
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 22:50 00:15
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 22:50 01:05
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:15 01:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:15 01:35
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:20 01:30
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:25 01:00
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:25 01:35
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:25 01:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:25 00:50
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:40 02:00
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:40 01:50
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:40 01:05
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:40 01:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 23:40 02:00
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 00:20 01:45
KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 00:20 02:30

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ Guiyang east, กุ้ยโจว 16.9
รถไฟ Guiyang North, กุ้ยโจว 17.2