Terminal De Autobuses De Chiang Kham, Phayao

Yuan, Chiang Kham District, 56110