TST สนามบินตรัง - สนามบินตรัง

Trang Airport

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
แท๊กซี่ ท่าอากาศยานตรัง 0.1
รถตู้ สนามบินตรัง 0.3