ZUH จูไห่, มาเก๊า - 珠海三灶机场

ขาออก - 11:04

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 07:35 10:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 07:35 09:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:40 11:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า XIC Xichang Airport, เสฉวน 07:40 10:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า NAO Nanchong Airport, เสฉวน 07:40 11:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 07:55 12:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า YIW Yiwu Airport, เจ้อเจียง 08:00 13:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:00 10:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:00 09:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:00 10:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:00 10:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:00 10:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:00 09:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:00 10:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 08:10 13:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:10 12:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:10 12:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:10 12:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:10 12:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:10 12:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง 08:10 10:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:10 12:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:10 12:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:10 12:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:10 12:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า LZO Luzhou Airport, เสฉวน 08:15 12:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 08:15 11:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า SYX Sanya Airport, ไหหลำ 08:15 12:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า SYX Sanya Airport, ไหหลำ 08:15 12:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 08:20 13:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:20 12:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:20 12:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:20 12:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า SYX Sanya Airport, ไหหลำ 08:20 13:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า NAO Nanchong Airport, เสฉวน 08:20 13:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน 08:25 13:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง 08:25 12:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:25 13:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า YIW Yiwu Airport, เจ้อเจียง 08:25 12:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:35 11:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:35 11:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:40 11:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:40 10:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 08:40 11:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:40 11:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:40 11:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า HGH ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน, เจ้อเจียง 08:40 12:15
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:40 11:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 08:40 11:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า LZH Liuzhou Airport, กว่างซี 08:40 10:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า MIG Mian Yang Airport, เสฉวน 08:40 12:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า HAK Haikou Airport, ไหหลำ 08:40 09:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZHA Zhanjiang Airport, ไหหลำ 08:40 10:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า KWL ท่าอากาศยานกุ้ยหลิน, กว่างซี 08:40 11:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:40 11:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า JUZ Juzhou Airport, เจ้อเจียง 08:40 11:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 08:40 11:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:40 11:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:45 10:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:45 11:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 08:45 10:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า BHY Beihai Airport, กว่างซี 09:10 14:20
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:10 14:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:10 11:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:10 11:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:10 13:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:10 11:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:10 12:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:10 13:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 09:10 13:05
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:10 11:20
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:10 11:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:10 11:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZUH จูไห่, มาเก๊า 09:10 11:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า SYX Sanya Airport, ไหหลำ 09:15 15:25
ZUH จูไห่, มาเก๊า HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 09:15 14:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 09:15 14:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:15 14:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:15 14:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า KMG ท่าอากาศยานคุนหมิง, ยูนนาน 09:15 15:20
ZUH จูไห่, มาเก๊า BHY Beihai Airport, กว่างซี 09:15 14:50
ZUH จูไห่, มาเก๊า XMN Xiamen Airport, ฝูเจี้ยน 09:15 14:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า KWE Guiyang Airport, กุ้ยโจว 09:15 14:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า MIG Mian Yang Airport, เสฉวน 09:15 15:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ 09:15 14:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้ 09:15 11:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า SYX Sanya Airport, ไหหลำ 09:15 15:10
ZUH จูไห่, มาเก๊า HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง 09:15 14:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า GYS Guang Yuan Airport, เสฉวน 09:15 15:00
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:20 12:45
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:20 12:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:20 12:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า ZHA Zhanjiang Airport, ไหหลำ 09:20 12:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:20 12:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า SZX ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน, กวางตุ้ง 09:25 12:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:25 12:40
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:25 12:30
ZUH จูไห่, มาเก๊า CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:25 12:35
ZUH จูไห่, มาเก๊า HYN Huangyan Airport, เจ้อเจียง 09:25 12:55
ZUH จูไห่, มาเก๊า LJG Lijiang Airport, ยูนนาน 09:25 13:20

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส แกแล็กซีมาเก๊า 25.1
รถบัส Venetian Macao, มาเก๊า 25.6
รถบัส MGM Macau 27.4
เรือเฟอร์รี่ สถานีมาเก๊าไทปา 28.2
เที่ยวบิน MFM ท่าอากาศยานมาเก๊า 28.6