CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน - 新郑机场

ขาออก - 12:51

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CXR ท่าอากาศยานกามซัญ, คานห์โฮ 16:20 19:30
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 09:45 11:20
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 09:45 11:25
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน PEK ท่าอากาศยานแคปปิตอล, ปักกิ่ง 17:40 19:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 07:55 09:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 10:20 12:25
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 10:40 12:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 12:40 14:40
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 14:20 16:25
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 15:55 17:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 16:55 18:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 17:10 19:10
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 17:40 19:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 17:45 19:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 17:50 19:50
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 17:55 19:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 18:30 20:30
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 19:50 21:50
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 22:20 00:25
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 22:55 01:00
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CTU ท่าอากาศยานเฉิงตู, เสฉวน 23:40 01:40
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 07:00 08:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 08:00 10:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 08:50 10:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 10:00 12:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 10:40 12:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 10:40 12:40
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 10:55 13:00
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 11:10 13:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 11:10 13:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 11:10 13:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 11:30 13:35
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 11:45 13:50
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 14:10 16:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 16:45 18:50
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 17:10 19:10
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 17:55 20:00
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 18:00 20:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 19:15 21:20
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 19:30 21:35
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 19:45 21:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 19:50 21:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 20:35 22:35
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 21:05 23:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 21:45 23:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 22:10 00:10
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 22:45 00:50
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CKG Chongqing Airport 22:50 00:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DAD ท่าอากาศยานดานัง 12:00 15:30
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 11:30 13:40
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 11:35 13:35
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 12:15 14:25
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 14:10 16:10
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 14:50 17:00
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 15:25 17:20
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 16:00 18:10
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 16:25 18:25
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 17:35 19:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 18:05 20:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 18:25 20:25
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 18:35 20:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 19:45 21:40
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 20:10 22:20
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 20:10 22:20
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 20:40 22:50
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 20:55 23:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 21:05 23:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DLC Dalian Airport, เหลียวหนิง 23:15 01:25
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 14:40 18:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 18:20 22:25
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 22:55 03:00
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง 23:00 03:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 07:30 09:30
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 08:15 10:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 09:00 11:00
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 10:50 12:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 10:55 13:00
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 12:55 15:00
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 13:20 15:20
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 13:30 15:35
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 14:05 16:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 14:15 16:20
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 16:10 18:10
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 16:30 18:30
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 16:50 18:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 21:25 23:30
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 21:40 23:45
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 21:45 23:50
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 21:50 23:55
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน FOC ท่าอากาศยานฝูโจว, ฝูเจี้ยน 22:00 00:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 06:25 08:40
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 06:55 09:05
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 07:15 09:30
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:00 10:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 08:05 10:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:05 11:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 09:20 11:35
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 11:45 14:15
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:25 14:35
CGO Zhengzhou Airport, เหอหนาน CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน 12:40 14:50