Ho Chi Minh City Sinh - Saigon Sinh

246 De Tham, Pham Ngu Lao, Quan 1, Ho Chi Minh Vietnam

ขาออก - 05:40

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
Ho Chi Minh City Sinh Mui Ne Sinh, บินห์ถ่วน 07:00 12:30
Ho Chi Minh City Sinh Mui Ne Sinh, บินห์ถ่วน 14:00 19:00
Ho Chi Minh City Sinh Mui Ne Sinh, บินห์ถ่วน 21:00 02:00
Ho Chi Minh City Sinh Nha Trang Sinh 07:00 18:15
Ho Chi Minh City Sinh Nha Trang Sinh 21:00 07:00

สถานีใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส Tru So Chinh, Ho Chi Minh 0.0
รถบัส Nha Xe TM Brother, Ho Chi Minh 0.1