Ho Chi Minh City Sinh - Saigon Sinh

246 De Tham, Pham Ngu Lao, Quan 1, Ho Chi Minh Vietnam

โดยสารขาออก - 07:15

ต้นทาง ปลายทาง โดยสารขาออก โดยสารขาเข้า
Ho Chi Minh City Sinh Mui Ne Sinh, บินห์ถ่วน 14:00 19:00
Ho Chi Minh City Sinh Mui Ne Sinh, บินห์ถ่วน 20:00 01:00
Ho Chi Minh City Sinh Nha Trang Sinh 20:00 06:00
Ho Chi Minh City Sinh Dalat Sinh, จังหวัดเลิมด่ง 22:00 05:00
Ho Chi Minh City Sinh Dalat Sinh, จังหวัดเลิมด่ง 08:30 15:30

สถานีใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส Tru So Chinh, Ho Chi Minh 0.0
รถบัส Nha Xe TM Brother, Ho Chi Minh 0.1
รถบัส De Tham, Ho Chi Minh 0.1
รถบัส Ho Chi Minh MT 0.1
รถบัส 205 Pham Ngu Lao, Ho Chi Minh 0.1