IXM Madurai Airport

ขาออก - 06:38

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 06:20 07:35
IXM Madurai Airport BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์ 06:30 07:50
IXM Madurai Airport BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์ 06:55 08:05
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 09:55 11:00
IXM Madurai Airport BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์ 10:05 11:30
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 10:05 11:25
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 11:00 12:25
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 11:45 12:50
IXM Madurai Airport BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ 11:45 15:20
IXM Madurai Airport HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา 13:35 16:00
IXM Madurai Airport BOM ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี, มุมไบ 14:35 16:50
IXM Madurai Airport HYD ท่าอากาศยานราจีฟคานธี, ไฮเดอรา 15:10 16:55
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 16:05 17:30
IXM Madurai Airport BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์ 16:25 17:45
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 16:35 17:50
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 18:35 19:40
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 18:35 19:45
IXM Madurai Airport BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์ 19:05 20:15
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 19:35 20:45
IXM Madurai Airport MAA ท่าอากาศยานเจนไน 19:40 21:10
IXM Madurai Airport TRZ Tiruchirapalli Airport, ทมิฬนาฑู 21:30 22:10

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถไฟ สามแยกทางรถไฟมาดูไร 9.7
รถไฟ Tirumangalam, ทมิฬนาฑู 10.7
รถบัส มทุราย 14.2
รถไฟ Sholavandan, ทมิฬนาฑู 24.7