ตาก - ตาก

Phaholyothin Road, Chiang Ngoen, Tak 63000, Thailand

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส บ้านตาก 18.9
รถบัส วังเจ้า, ตาก 27.6