กำแพงเพชร - กำแพงเพชร

Kamphaengphet, Nakhon Chum, Kamphaeng Phet 62000, Thailand