Zhuhai North, มาเก๊า

Zhuhai North

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส จูไห่, มาเก๊า 14.9
รถบัส มาเก๊า 16.5
เรือเฟอร์รี่ Zhuhai Jiuzhou Harbour, มาเก๊า 19.0
รถไฟ จูไห่ 20.9
เรือเฟอร์รี่ ท่าเรือนอกมาเก๊า 22.9