Guamuchil Tufesa

Guamuchil Tufesa

ขาออก - 15:06

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
Guamuchil Tufesa Guadalajara Tlaquepaque, รัฐฮาลิสโก 05:00 18:00
Guamuchil Tufesa Guadalajara Zapopan, รัฐฮาลิสโก 05:00 17:10

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส กัวมูชิล 0.1
รถบัส Guamuchil Bus Stop 0.2
รถบัส Alhuey 10.8
รถบัส Angostura, Alhuey 13.3