VSG ヴァスコ・ダ・ガマ (ゴア州), ゴア

Karnataka -Goa, Swatantra Path, Vaddem, New Vaddem, Vasco da Gama, Goa 403802