Далат Тхань Буой - ThanhBuoi Đà Lạt

06 Đường Lữ Gia, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam