Nagano - 長野県

1038 Kurita, Nagano-shi, Nagano-ken 380-0921, Japan