NKG Nanjing Flughafen

Abfahrten - 22:28

Abfahrtsort Ziel Abfahrten Ankünfte
NKG Nanjing Flughafen BAV Baotou Flughafen, Inner Mongolia 10:40 12:35
NKG Nanjing Flughafen BAV Baotou Flughafen, Inner Mongolia 12:05 14:00
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 08:30 10:30
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 08:45 10:45
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 08:45 10:50
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 11:45 13:50
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 11:55 13:55
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 12:50 14:50
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 13:50 15:55
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 13:55 15:55
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 15:00 17:00
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 17:00 19:00
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 17:05 19:10
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 17:15 19:15
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 18:30 20:30
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 20:15 22:15
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 20:45 22:45
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 20:45 22:50
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 21:30 23:30
NKG Nanjing Flughafen PEK Hauptstadt Flughafen, Beijing 21:30 23:30
NKG Nanjing Flughafen NGO Flughafen Zentraljapan, Nagoya 11:10 13:40
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 08:55 11:15
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 10:00 12:20
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 10:45 13:05
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 10:50 13:25
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 10:50 13:25
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 11:15 13:35
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 11:30 13:50
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 11:40 14:05
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 12:05 14:30
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 13:15 15:40
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 15:05 17:30
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 15:10 17:30
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 15:15 17:40
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 15:15 17:40
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 18:20 20:45
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 18:50 21:15
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 19:00 21:25
NKG Nanjing Flughafen CGQ Changchun Flughafen, Jilin 22:10 00:35
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 07:20 09:10
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 07:55 09:45
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 08:10 10:00
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 09:10 10:45
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 09:20 11:10
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 09:45 11:25
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 10:05 11:50
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 10:50 12:25
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 10:55 12:45
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 13:00 14:40
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 13:40 15:30
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 13:50 15:40
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 13:50 15:35
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 14:05 15:55
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 15:15 17:05
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 15:50 17:35
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 15:55 17:40
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 16:10 18:00
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 17:30 19:20
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 17:35 19:20
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 17:35 19:25
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 17:40 19:30
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 18:10 19:55
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 19:00 20:50
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 19:00 20:45
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 19:30 21:20
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 20:25 22:10
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 20:30 22:20
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 21:55 23:40
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 21:55 23:30
NKG Nanjing Flughafen CSX Changsha Flughafen, Hunan 23:00 00:50
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 07:00 09:50
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 07:25 10:00
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 07:25 10:00
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 09:00 11:50
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 10:10 12:50
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 10:10 13:00
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 11:20 13:55
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 11:40 14:30
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 11:45 14:20
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 12:40 15:20
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 12:40 15:30
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 14:10 16:50
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 14:45 17:20
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 14:50 17:25
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 15:00 17:50
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 16:25 19:15
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 16:35 19:15
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 17:35 20:15
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 17:35 20:25
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 18:00 20:50
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 18:30 21:05
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 18:45 21:20
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 19:10 21:45
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 19:20 22:10
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 19:35 22:10
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 20:10 22:45
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 20:25 23:00
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 20:25 23:00
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 20:30 23:20
NKG Nanjing Flughafen CTU Chengdu Flughafen, Sichuan 20:40 23:15