Kamennaya Gorka Subway, ミンスク

st Prityckogo house 97