Am Thuong, Phu Tho - Ấm Thượng

Phu Tho Province, Vietnam