ITM Flughafen Itami, Osaka

Abfahrten - 09:35

Abfahrtsort Ziel Abfahrten Ankünfte
ITM Flughafen Itami, Osaka AXT Flughafen Akita 07:10 08:25
ITM Flughafen Itami, Osaka AXT Flughafen Akita 08:30 10:00
ITM Flughafen Itami, Osaka AXT Flughafen Akita 11:10 12:40
ITM Flughafen Itami, Osaka AXT Flughafen Akita 11:15 12:30
ITM Flughafen Itami, Osaka AXT Flughafen Akita 16:50 18:05
ITM Flughafen Itami, Osaka AXT Flughafen Akita 19:00 20:30
ITM Flughafen Itami, Osaka AOJ Flughafen Aomori 07:55 09:25
ITM Flughafen Itami, Osaka AOJ Flughafen Aomori 08:45 10:25
ITM Flughafen Itami, Osaka AOJ Flughafen Aomori 11:00 12:30
ITM Flughafen Itami, Osaka AOJ Flughafen Aomori 11:55 13:35
ITM Flughafen Itami, Osaka AOJ Flughafen Aomori 16:15 17:45
ITM Flughafen Itami, Osaka AOJ Flughafen Aomori 18:05 19:45
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 07:55 09:40
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 08:15 10:00
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 08:40 10:25
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 10:25 12:10
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 11:05 12:50
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 11:45 13:30
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 14:20 16:05
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 14:35 16:20
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 14:40 16:25
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 14:50 16:35
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 15:25 17:10
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 16:00 17:45
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 17:35 19:20
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 18:55 20:40
ITM Flughafen Itami, Osaka CTS Flughafen Chitose, Sapporo 19:10 20:55
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 07:05 08:25
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 07:30 08:50
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 08:00 09:20
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 09:30 10:50
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 10:25 11:45
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 12:55 14:15
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 13:00 14:20
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 13:40 15:00
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 15:55 17:15
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 17:35 18:55
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 20:05 21:25
ITM Flughafen Itami, Osaka FUK Flughafen Fukuoka 20:20 21:40
ITM Flughafen Itami, Osaka FKS Flughafen Fukushima 08:15 09:20
ITM Flughafen Itami, Osaka FKS Flughafen Fukushima 11:10 12:15
ITM Flughafen Itami, Osaka FKS Flughafen Fukushima 15:25 16:30
ITM Flughafen Itami, Osaka FKS Flughafen Fukushima 15:40 16:45
ITM Flughafen Itami, Osaka FKS Flughafen Fukushima 19:25 20:30
ITM Flughafen Itami, Osaka HKD Flughafen Hakodate 09:15 10:50
ITM Flughafen Itami, Osaka HKD Flughafen Hakodate 11:50 13:20
ITM Flughafen Itami, Osaka HKD Flughafen Hakodate 13:15 14:50
ITM Flughafen Itami, Osaka HKD Flughafen Hakodate 14:50 16:25
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 07:05 08:15
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 07:10 08:15
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 07:30 08:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 07:30 08:40
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 08:00 09:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 08:30 09:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 09:00 10:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 09:30 10:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 10:00 11:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 10:30 11:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 11:00 12:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 11:30 12:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 12:00 13:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 12:30 13:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 13:00 14:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 13:30 14:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 14:00 15:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 14:30 15:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 15:00 16:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 15:30 16:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 16:00 17:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 16:30 17:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 17:00 18:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 17:20 18:25
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 18:00 19:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 18:30 19:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 19:00 20:10
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 19:30 20:35
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 20:20 21:30
ITM Flughafen Itami, Osaka HND Flughafen Haneda, Tokyo 20:25 21:30
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 07:15 08:25
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 07:25 08:35
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 08:00 09:10
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 08:20 09:30
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 09:30 10:40
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 09:45 10:55
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 09:55 11:05
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 10:35 11:45
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 12:55 14:05
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 13:05 14:15
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 14:05 15:15
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 15:35 16:45
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 16:20 17:30
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 16:25 17:35
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 16:55 18:05
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 17:35 18:45
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 19:35 20:45
ITM Flughafen Itami, Osaka KOJ Flughafen Kagoshima 19:45 20:55
ITM Flughafen Itami, Osaka KCZ Flughafen Kochi Japan, Kochi Japan 07:30 08:15
ITM Flughafen Itami, Osaka KCZ Flughafen Kochi Japan, Kochi Japan 10:10 10:55
ITM Flughafen Itami, Osaka KCZ Flughafen Kochi Japan, Kochi Japan 12:40 13:25
ITM Flughafen Itami, Osaka KCZ Flughafen Kochi Japan, Kochi Japan 15:20 16:05