HCMC Airport Gas Station

PV Oil gas station, 45 Trường Sơn, Tân Bình, Hồ Chí Minh