Tokyoปลายทาง Suvarnabhumi Airport 25 มี.ค. 2019

เวลาต้นทาง: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2019 10:35 จาก HND Haneda Airport, Tokyo

เวลาถึงปลายทาง วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2019 15:05 ปลายทาง BKK สนามบินสุวรรณภูมิ

ระยะเวลาในการเดินทาง: 6ชั่วโมง 30นาที

ประเภทของยานพาหนะ: ชั้นประหยัด

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Aircon, Steward, WC

Luggage: ผู้ให้บริการสายการบินบางราย จะแสดงราคารวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่องเท่านั้น หากท่านต้องการสำรองน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราล่วงหน้า หรือทำการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

โปรดทราบ คุณควรที่จะมาถึงสนามบิน:

 • 2 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินภายในประเทศจะดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ
 • 3 ชั่วโมง ก่อนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะดำเนินการขั้นตามตอนการตรวจสอบ
 • ถ้าคุณเดินทางภายในประเทศของคุณ คุณต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ
 • ถ้าคุณเดินทางไประหว่างประเทศ คุณอาจจำเป็นต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบ (1)

(1) - โปรดดูกฎการขอวีซ่าระหว่างประเทศที่คุณกำลังจะไปเที่ยว

 • โปรดทราบว่าคุณควรที่จะมาถึงสนามบิน:
  • 2 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินภายในประเทศที่จะดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบ
  • 3 ชั่วโมงก่อนที่เที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบ
 • หากคุณเดินทางภายในประเทศ คุณต้องมีรหัสที่ถูกต้องหรือหนังสือเดินทางที่จะดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบ
 • หากคุณเดินทางระหว่างประเทศ คุณจำเป็นต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการขั้นตอนการตรวจสอบ (1)

(1) - โปรดดูกฎระเบียบและขั้นตอนการขอการขอวีซ่าระหว่างประเทศที่คุณกำลังจะไปเที่ยว

Cancelation policy: Haneda Airport - Suvarnabhumi Airport

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้