เลยปลายทาง กรุงเทพ 28 ก.พ. 2019

เวลาต้นทาง: วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 20:30 จาก เลย

เวลาถึงปลายทาง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2019 06:05 ปลายทาง หมอชิต, กรุงเทพ

ระยะเวลาในการเดินทาง: 9ชั่วโมง 35นาที

ประเภทของยานพาหนะ: VIP 24

สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการอื่นๆ: Aircon, Food, Snack, Steward, TV, WC

ขั้นตอนการยืนยันการสำรองที่นั่ง: ได้รับการยืนยันการจองทันที

นโยบายการยกเลิกการจอง: ไม่สามารถยกเลิก และ คืนเงิน

กรุณามาขึ้นรถให้ตรงเวลา เนื่องจากรถทัวร์จะทำการออกรถตามตารางและจะไม่มีการรอผู้โดยสารทั้งสิ้น
ทั้งนี้ขอแนะนำให้ผู้โดยสารมาทำการแสดงตนล่วงหน้า 30 นาทีก่อนเวลาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

Cancelation policy: Loei - Morchit

ไม่มีการคืนเงิน

ไม่สามารถคืนเงินได้