จาก เทอร์โนพิล (ยูเครน)

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

รัสเซีย

อเมริกา