จาก เมคเลินบวร์ค ฟอร์พ็อมเมิร์น (เยอรมนี)

เยอรมนี