จาก กดัญสก์ (โปแลนด์)

ฝรั่งเศส

เนเธอร์แลนด์

อเมริกา