จาก เบอร์โน (สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย)

ออสเตรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฮังการี

อิตาลี

สเปน