ซื้อตั๋ว Taiwan High Speed Rail

นานกัง - เกาสุยง
ค้นหาตั๋ว
00:00, 06:15, 06:40, 07:00, 07:20, 07:35, 07:40, 08:00, 08:10, 08:20, 08:35, 08:40, 09:00, 09:10, 09:20, 09:35, 09:40, 10:00, 10:10, 10:20, 10:35, 10:40, 11:00, 11:20, 11:35, 12:00, 12:10, 12:20, 12:35, 13:00, 13:10, 13:20, 13:35, 14:00, 14:10, 14:20, 14:35, 15:00, 15:10, 15:20, 15:35, 15:40, 16:00, 16:10, 16:20, 16:35, 16:40, 17:00, 17:10, 17:20, 17:35, 17:40, 18:00, 18:10, 18:20, 18:35, 18:40, 19:00, 19:10, 19:20, 19:35, 19:40, 20:00, 20:10, 20:20, 20:35, 20:40, 21:00, 21:20, 21:30, 21:45
นานกัง - ไถจง
ค้นหาตั๋ว
00:00, 06:15, 06:40, 07:00, 07:20, 07:25, 07:35, 07:40, 08:00, 08:10, 08:20, 08:35, 08:40, 09:00, 09:10, 09:20, 09:25, 09:35, 09:40, 10:00, 10:10, 10:20, 10:35, 10:40, 11:00, 11:20, 11:35, 12:00, 12:10, 12:20, 12:35, 13:00, 13:10, 13:20, 13:35, 14:00, 14:10, 14:20, 14:35, 15:00, 15:10, 15:20, 15:35, 15:40, 16:00, 16:10, 16:20, 16:25, 16:35, 16:40, 17:00, 17:10, 17:20, 17:25, 17:35, 17:40, 18:00, 18:10, 18:20, 18:25, 18:35, 18:40, 19:00, 19:10, 19:20, 19:25, 19:35, 19:40, 20:00, 20:10, 20:20, 20:25, 20:35, 20:40, 21:00, 21:20, 21:30, 21:45, 21:55, 22:15, 22:50
เกาสุยง - นานกัง
ค้นหาตั๋ว
05:50, 06:15, 06:25, 06:40, 06:45, 06:55, 07:00, 07:15, 07:25, 07:35, 07:55, 08:00, 08:15, 08:25, 08:35, 08:55, 09:00, 09:15, 09:25, 09:35, 09:55, 10:00, 10:15, 10:25, 10:35, 10:55, 11:25, 11:35, 11:55, 12:00, 12:25, 12:35, 12:55, 13:00, 13:25, 13:35, 13:55, 14:00, 14:10, 14:15, 14:25, 14:35, 14:55, 15:00, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:00, 16:15, 16:25, 16:35, 16:55, 17:00, 17:15, 17:25, 17:35, 17:55, 18:00, 18:15, 18:25, 18:35, 18:55, 19:00, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:00, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55, 21:05, 21:40, 21:55, 22:10
เกาสุยง - เจียอี้
ค้นหาตั๋ว
05:50, 06:15, 06:25, 06:40, 06:45, 07:00, 07:25, 07:35, 08:00, 08:25, 08:35, 09:00, 09:25, 09:35, 10:00, 10:25, 10:35, 11:25, 11:35, 12:00, 12:25, 12:35, 13:00, 13:25, 13:35, 14:00, 14:10, 14:25, 14:35, 15:00, 15:25, 15:35, 15:45, 16:00, 16:25, 16:35, 17:00, 17:25, 17:35, 18:00, 18:25, 18:35, 19:00, 19:25, 19:35, 19:45, 20:00, 20:25, 20:35, 20:45, 21:05, 21:55, 22:55
เกาสุยง - เถาหยวน
ค้นหาตั๋ว
05:50, 06:15, 06:40, 06:45, 07:00, 07:25, 07:35, 08:00, 08:25, 08:35, 09:00, 09:25, 09:35, 10:00, 10:25, 10:35, 11:25, 11:35, 12:00, 12:25, 12:35, 13:00, 13:25, 13:35, 14:00, 14:10, 14:25, 14:35, 15:00, 15:25, 15:35, 15:45, 16:00, 16:25, 16:35, 17:00, 17:25, 17:35, 18:00, 18:25, 18:35, 19:00, 19:25, 19:35, 19:45, 20:00, 20:25, 20:35, 20:45, 21:05, 21:55
เกาสุยง - ไถจง
ค้นหาตั๋ว
05:50, 06:15, 06:25, 06:40, 06:45, 06:55, 07:00, 07:15, 07:25, 07:35, 07:55, 08:00, 08:15, 08:25, 08:35, 08:55, 09:00, 09:15, 09:25, 09:35, 09:55, 10:00, 10:15, 10:25, 10:35, 10:55, 11:25, 11:35, 11:55, 12:00, 12:25, 12:35, 12:55, 13:00, 13:25, 13:35, 13:55, 14:00, 14:10, 14:15, 14:25, 14:35, 14:55, 15:00, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:00, 16:15, 16:25, 16:35, 16:55, 17:00, 17:15, 17:25, 17:35, 17:55, 18:00, 18:15, 18:25, 18:35, 18:55, 19:00, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:00, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55, 21:05, 21:40, 21:55, 22:10, 22:55
เกาสุยง - ไถหนาน
ค้นหาตั๋ว
05:50, 06:15, 06:25, 06:40, 06:45, 06:55, 07:00, 07:15, 07:25, 07:35, 08:00, 08:15, 08:25, 08:35, 09:00, 09:15, 09:25, 09:35, 10:00, 10:15, 10:25, 10:35, 11:25, 11:35, 12:00, 12:25, 12:35, 13:00, 13:25, 13:35, 14:00, 14:10, 14:15, 14:25, 14:35, 15:00, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 16:00, 16:15, 16:25, 16:35, 17:00, 17:15, 17:25, 17:35, 18:00, 18:15, 18:25, 18:35, 19:00, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 20:00, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 21:05, 21:40, 21:55, 22:10, 22:55
เกาสุยง - ไทเป
ค้นหาตั๋ว
05:50, 06:15, 06:25, 06:40, 06:45, 06:55, 07:00, 07:15, 07:25, 07:35, 07:55, 08:00, 08:15, 08:25, 08:35, 08:55, 09:00, 09:15, 09:25, 09:35, 09:55, 10:00, 10:15, 10:25, 10:35, 10:55, 11:25, 11:35, 11:55, 12:00, 12:25, 12:35, 12:55, 13:00, 13:25, 13:35, 13:55, 14:00, 14:10, 14:15, 14:25, 14:35, 14:55, 15:00, 15:15, 15:25, 15:35, 15:45, 15:55, 16:00, 16:15, 16:25, 16:35, 16:55, 17:00, 17:15, 17:25, 17:35, 17:55, 18:00, 18:15, 18:25, 18:35, 18:55, 19:00, 19:15, 19:25, 19:35, 19:45, 19:55, 20:00, 20:15, 20:25, 20:35, 20:45, 20:55, 21:05, 21:40, 21:55, 22:10
ไถจง - นานกัง
ค้นหาตั๋ว
06:25, 06:45, 07:05, 07:17, 08:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 19:04, 20:04, 21:04, 21:51
ไถจง - เกาสุยง
ค้นหาตั๋ว
06:25
ไถจง - เจียอี้
ค้นหาตั๋ว
06:25
ไถจง - เถาหยวน
ค้นหาตั๋ว
06:25, 06:45, 07:05, 07:17, 08:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 19:04, 20:04, 21:04, 21:51
ไถจง - เหมียวลี่
ค้นหาตั๋ว
06:25, 06:45, 07:05, 07:17, 08:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 19:04, 20:04, 21:04, 21:51
ไถจง - ไถหนาน
ค้นหาตั๋ว
06:25
ไถจง - ไทเป
ค้นหาตั๋ว
06:25, 06:45, 07:05, 07:17, 08:04, 15:04, 16:04, 17:04, 18:04, 19:04, 20:04, 21:04, 21:51
ไทเป - เกาสุยง
ค้นหาตั๋ว
06:30
ไทเป - เจียอี้
ค้นหาตั๋ว
06:30
ไทเป - ไถจง
ค้นหาตั๋ว
06:30
ไทเป - ไถหนาน
ค้นหาตั๋ว
06:30

ความคิดเห็นต่อ Taiwan High Speed Rail

HC
รถไฟ #148 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 9 ก.พ. 2020
Great Service
HC
รถไฟ #153 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 9 ก.พ. 2020
Thank you great service
HC
รถไฟ #1652 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 5 ก.พ. 2020
Great trip. Great Service
PA
รถไฟ #813 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 2 ก.พ. 2020
Great service, spacious, on time. Excellent value.
BM
รถไฟ #625 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 9 ม.ค. 2020
Everything went smooth. We exchanged the voucher the day before travel & only waited minutes in the line up to do this. I checked the price directly with the HSR & it was the same as that offered by 12go.asia. The online booking process was quick & easy & we had reserved seats. I’ll use 12go.asia again!
CM
รถไฟ #829 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 3 ม.ค. 2020
Very easy to exchange the voucher into the ticket - no lines in the middle of a work day and I went the day before I wanted to travel. When exchanging I could still pick a new time and date, and they asked if I wanted to reserve a seat, which I did. Train journey was great and all signs in English, so you don’t have to worry about not understanding. It seems though that by booking through 12go Asia I did not book a specific ticket to go on this specific train, as at the ticket counter I could still change the date and the time. This was not clear from the 12go Asia site - they make it appear as if you book a specific train (like when you book a train in Europe). The only thing you basically do is get a voucher to get a train ticket. I’m not sure what the added value is of 12go Asia here if they don’t reserve anything for you. Next time I will probably just buy at the ticket counter at the Taipei Station.
AA
รถไฟ #651 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 14 ธ.ค. 2019
Great, fast, clean train. We did not have a reserved seat, that would have made it 5*. We could sit though, but no idea how te reserve a dedicated seat on 12go.asia.
TG
รถไฟ #648 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 9 ธ.ค. 2019
Very good
AM
รถไฟ #1214 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 28 พ.ย. 2019
Great trip
EI
รถไฟ #1250 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 11 พ.ย. 2019
good
EI
รถไฟ #803 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 11 พ.ย. 2019
good and no hassle
RS
รถไฟ #610 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 8 พ.ย. 2019
Clean train, very fast and smooth journey
AH
รถไฟ #1563 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 31 ก.ค. 2019
Trıp was good. Personnel was helpful. One comment: It takes long time to wait in ticketing lines to exchange the voucher for a ticket. Also, the personnel cannot easily locate the reservation number on the voucher : If you cannot come up with a common format so that the MSRT personal will be instantly familiar, at least you can have the code printed in big size at the top of the voucher to attract the attention. Thanks.
TO
รถไฟ #834 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 6 มิ.ย. 2019
Very punctual and tourist friendly.
LH
รถไฟ #125 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 3 มิ.ย. 2019
The fast train was fast and efficient. Well done!
ZH
รถไฟ #618 ที่นั่งมาตรฐาน, Taiwan High Speed Rail , 14 พ.ค. 2019
Staffs at counter were very friendly and helpful
4.5
44 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
75%
4
18%
3
0%
2
0%
1
7%
99.8คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 1,755 พอใจกับการบริการจาก Taiwan High Speed Rail เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้

สถานี Taiwan High Speed Rail

จางฮวา หยุนหลิน เจียอี้ ไถหนาน จั่วอิง ไทจง นานกัง ป่านเฉียว เถาหยวน นครซินจู๋ เหมียวลี่ ไทเป