ซื้อตั๋ว Indian Railways

กัว - มุมไบ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:00, 00:36, 01:32, 02:24, 02:30, 03:15, 03:16, 03:50, 04:12, 04:30, 05:00
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
02:24, 02:30, 03:15, 03:16, 03:50, 04:12, 04:30, 05:00
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
02:24, 02:30, 03:15, 03:16, 03:50, 04:12
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
00:00, 00:36, 01:32, 04:30, 05:00
กัว - ฮอสเปต
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
06:20, 08:05, 08:20
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
05:35, 06:20, 07:30, 08:05, 08:05, 08:20
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
05:35, 06:20, 07:30, 07:30, 08:05, 08:05, 08:20
กัว - โกชิประเทศอินเดีย
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:10, 00:55, 00:55, 00:55, 02:30, 04:10, 04:10, 04:20, 04:20, 05:30, 05:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
00:55
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:55, 04:10, 04:10, 04:20, 04:20, 05:30, 05:30, 05:30
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:55, 00:55, 02:30, 04:10, 04:10, 04:20, 05:30
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
00:10, 00:55, 23:30
ชัยปุระ - อัคระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:35, 01:05, 02:45, 02:45, 04:15, 06:30, 07:40, 07:45, 10:15
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
01:05, 04:15, 07:45
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:35, 01:05, 02:45, 02:45, 04:15, 07:40, 07:45
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:35, 01:05, 02:45, 02:45, 04:15, 07:40, 07:45
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
04:15, 06:30, 10:15
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
06:30
ชัยปุระ - อัจเมอร์
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:50, 02:55, 04:45, 05:00, 05:45, 06:15, 07:20, 22:35
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
02:55, 23:00
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:50, 06:15, 07:20, 22:35, 23:50
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:50, 00:50, 02:55, 04:05, 05:45, 06:15, 06:15, 07:20, 22:35, 23:50
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
04:45, 07:20, 08:10
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
04:45, 08:10
ชัยปุระ - อุทัยปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนชั้น 1 ไม่ปรับอากาศ
12:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
04:45, 05:45, 12:30, 16:15, 17:50, 19:45, 21:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
16:15, 21:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
05:45, 16:15, 17:50, 21:30
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
05:45, 16:15, 17:00, 17:50, 19:45, 21:30
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
04:45, 12:30
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
04:45, 12:30
ชัยปุระ - เดลี
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
01:30, 01:30, 02:25, 02:25, 02:25, 02:25, 02:25, 23:30, 23:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
01:30, 01:30, 22:55, 22:55, 23:30, 23:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
01:30, 01:30, 02:25, 02:25, 22:55, 22:55, 23:30, 23:30
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
02:25, 02:25, 02:25, 22:55, 22:55, 23:30, 23:30
ชัยปุระ - โชธปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
01:15, 01:45, 04:30, 05:00, 09:00, 09:40, 23:15
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
01:15, 01:45, 05:00, 09:00
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
01:15, 01:45, 05:00, 09:00, 09:40, 23:15
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
01:15, 01:45, 05:00, 07:55, 07:55, 09:00, 09:40, 23:15
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
04:30, 07:55, 07:55, 09:00
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
04:30
ชัยปุระ - ไจซาลเมอร์
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
09:00, 15:05, 22:15
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
09:00, 22:15
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
09:00, 22:15
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
09:00, 15:05, 22:15
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
09:00, 15:05
พาราณสี - อัคระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
08:15, 08:40, 08:40, 15:05, 15:05, 15:45, 16:45, 16:45, 20:25
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
08:40, 08:40, 15:05, 15:05, 15:45, 16:45, 16:45, 20:25
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
08:15, 08:40, 08:40, 15:05, 15:05, 15:45, 16:45, 16:45, 20:25
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
08:40, 15:45, 16:45, 16:45
พาราณสี - เดลี
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:10, 00:10, 05:44, 06:08, 09:40, 09:40, 09:40, 09:40, 23:10, 23:40
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
00:10, 00:10, 23:10
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:10, 00:10, 05:44, 06:08, 09:40, 09:40, 09:40, 23:10, 23:40
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
05:44, 06:08, 09:40, 09:40, 09:40, 09:40, 23:10, 23:40
มุมไบ - กัว
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
22:35, 22:35, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
22:35, 22:35, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
22:35, 22:35, 23:40, 23:40, 23:40, 23:40
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
23:40, 23:40, 23:40
ราชสถาน - ชัยปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:35, 18:20
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
04:18
อัคระ - ชัยปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
04:55, 05:00, 05:00, 05:00, 06:00, 09:00, 13:20
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
04:55, 06:00, 09:00
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
04:55, 05:00, 05:00, 05:00, 06:00, 09:00
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
04:55, 05:00, 05:00, 05:00, 06:00, 09:00, 16:20
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
03:35, 05:00, 05:00, 05:00, 13:20
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
03:35, 13:20
อัคระ - พาราณสี
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:55, 00:55, 01:55, 03:10, 11:55, 11:55, 14:10, 18:45, 18:45, 18:45
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:55, 00:55, 03:10, 11:55, 11:55, 14:10, 18:45, 18:45
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:55, 00:55, 01:55, 03:10, 11:55, 11:55, 14:10, 18:45, 18:45
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
18:45, 18:45, 18:45
อัคระ - เดลี
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:15, 00:25, 00:45, 22:35, 22:35, 22:50, 23:10, 23:55, 23:55
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
00:25, 00:45, 22:50
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:45, 01:10, 22:35, 22:35, 22:50, 23:10, 23:55, 23:55
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:15, 00:25, 00:45, 00:45, 22:35, 22:35, 22:50, 23:10, 23:55, 23:55
อัจเมอร์ - อุทัยปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:45, 06:55, 08:25, 14:40, 23:55
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:45, 08:25, 23:55
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:45, 08:25, 23:55
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
06:55, 14:40
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
06:55, 14:40
อัจเมอร์ - โชธปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
12:05, 12:55
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
12:05
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
12:05
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
12:05, 12:55
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
12:05, 12:55
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
12:55
อุทัยปุระ - ชัยปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนชั้น 1 ไม่ปรับอากาศ
04:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
04:30, 11:35, 13:35, 14:35, 20:50, 22:50
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
20:50, 22:50
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
11:35, 20:50, 22:50
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
11:35, 14:35, 20:50, 22:50
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
04:30, 13:35, 20:50
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
04:30, 13:35
เดลี - ชัยปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:10, 00:40, 02:55, 03:10, 03:27, 03:27, 23:26
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
02:55, 03:10, 03:27, 03:27
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:10, 00:40, 02:55, 03:10, 03:27, 03:27, 03:44, 23:26
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:10, 00:40, 02:55, 03:10, 03:27, 03:27, 23:26
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
02:55, 03:10, 03:27, 03:27
เดลี - พาราณสี
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ EC - Extended AC Chair Class
04:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
02:16, 03:30, 05:00, 05:00, 07:55, 07:55, 11:40, 12:29, 12:29
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
07:55, 07:55, 11:40, 12:29
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
02:16, 03:30, 05:00, 05:00, 07:55, 07:55, 11:40, 12:29
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
02:16, 03:30, 05:00, 05:00, 11:40, 12:29, 12:29
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
04:30
เดลี - หริทวาระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ EC - Extended AC Chair Class
05:15
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
01:06, 02:15, 02:31, 02:46, 04:00, 04:10, 04:16, 05:40
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
02:46, 04:00, 04:16, 05:40
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
01:06, 02:15, 02:31, 02:46, 04:00, 04:10, 04:16, 05:40
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
01:06, 02:15, 02:31, 02:46, 04:00, 04:10, 04:16, 08:10
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
05:15
เดลี - อัคระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:30, 00:30, 03:00, 03:45, 04:20, 22:35, 22:38, 22:40, 23:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
03:00, 03:45, 22:35, 22:40
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:30, 00:30, 03:00, 03:45, 04:20, 04:20, 22:35, 22:40, 23:30
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:30, 00:30, 03:00, 03:45, 04:20, 22:35, 22:38, 23:30
เดลี - อัมริตซาร์
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ EC - Extended AC Chair Class
05:50, 05:50
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:58, 01:55, 02:13, 03:00, 06:20, 08:33, 09:20
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
08:33
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:58, 01:55, 02:13, 03:00, 06:20, 08:33, 09:20
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:58, 01:55, 02:13, 03:00, 06:20, 08:33, 09:20
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
05:10, 06:55
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
05:10, 05:50, 05:50, 06:55
เดลี - ไจซาลเมอร์
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
03:10, 03:27, 03:44, 08:40, 09:10, 16:05, 16:22
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
03:10, 03:27, 03:44, 08:40, 09:10, 16:05
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
03:10, 03:27, 03:44, 08:40, 09:10, 16:05, 16:22
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
03:10, 03:27, 03:44, 08:40, 09:10, 16:05, 16:22
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
03:10, 03:27, 03:44
โชธปุระ - ชัยปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
00:05, 00:05, 04:20, 05:15, 07:40, 07:40, 07:40
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
05:15
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
00:05, 00:05, 05:15, 07:40, 07:40, 07:40
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
00:05, 00:05, 04:20, 05:15, 06:30, 07:40, 07:40, 07:40
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
04:20, 05:15, 06:30, 06:50, 07:40, 07:40, 07:40
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ
04:20
โชธปุระ - ไจซาลเมอร์
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
04:10, 05:50, 16:30, 22:15
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
04:10, 16:30
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
04:10, 05:50, 16:30
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
04:10, 05:50, 16:30, 22:15
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
16:30
ไจซาลเมอร์ - ชัยปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
15:15, 22:25, 23:25
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
15:15, 23:25
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
15:15, 23:25
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
15:15, 22:25, 23:25
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
15:15, 22:25, 23:25
ไจซาลเมอร์ - เดลี
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
15:15, 23:25, 23:25, 23:25, 23:55, 23:55
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
15:15, 15:15, 23:25, 23:25, 23:25, 23:55, 23:55
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
15:15, 15:15, 23:25, 23:25, 23:25, 23:55, 23:55
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
15:15, 23:25, 23:25, 23:25, 23:55, 23:55
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
15:15, 23:25, 23:25, 23:25
ไจซาลเมอร์ - โชธปุระ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ
05:30, 15:15, 17:50, 23:25
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1
15:15, 23:25
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
15:15, 17:50, 23:25
รถไฟ ตู้นอนพัดลม
05:30, 15:15, 17:50, 23:25
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม
05:30, 15:15, 23:25

ความคิดเห็นต่อ Indian Railways

LA
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 27 มี.ค. 2020
Couldn't be happier as a westerner travelling on this service. Bed, even if random people were asleep on it,l when i got on, so i just hopped up to the higher bunk or went to sit between the carriages and watched the world rush by. One tip - provide hot water for passengers.
HR
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 27 มี.ค. 2020
Comfortable train and pleasant scenery
LT
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 26 มี.ค. 2020
Train got cancelled, after two months still no refund
AJ
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 25 มี.ค. 2020
Nowhere near as good as the other express train 2nd class 2cc ticket I bought elsewhere. Dirty carriage, lots of disturbance, rude and distant staff and poor service, all food needs to be paid for (in 2nd class it's all included, and good), poor quality food and lukewarm dishes with cold spots that should be hot, very slow train that stopped loads, mice running about the floor, and generally a poor example of what should be 1st class (albeit Indian standards). Book a different train, and get an ac seat with meals included. Much better. About the only good thing was that the toilets were relatively clean.
FJ
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 23 มี.ค. 2020
I found the seats comfortable enough. The train leaving at the unearthly hour of 5am was initially a stressful thought but actually it was quite good to get out and about before the streets crowded. The train was a bit tatty and I didn't fathom out how to get breakfast but it was on time and the comfort acceptable.. the seats, and A/C not too fierce.
KW
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 23 มี.ค. 2020
My wife and I shared a 2 berth cabin which was OK but could have been cleaner. There were workers who came by and did some spot cleaning but would have been nicer if this occurred before anyone got on board. Bunks were OK but rather hard so would not want to travel for days on this sleeper.
KW
รถไฟ ตู้นอนพัดลม, Indian Railways, 23 มี.ค. 2020
OK for a day trip to experience Indian travel. As always cleaning the train could be improved.
ML
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 22 มี.ค. 2020
The train looked like dirty and under maintenance when we arrived at the station. But the beds, sheets, blankets and pillows were totally clean, inside a sealed plastic bag. It was a shot trip - just 4 hours but we were exausted of a trip from Israel to Delhi, so we were thankful that we can go sleeping. The negative point was the toilet´s smell. I didn´t get to use it.
P
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 22 มี.ค. 2020
Very good.
KW
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 22 มี.ค. 2020
Very poor as while there were other rooms we had to share a room for 4 with a single man. Not the best when you are traveling as a married couple. Again, not a worry if the train was full but there were 3 open rooms and the conductor did not make any attempt to move us.
KW
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 22 มี.ค. 2020
Seats were ok but the train was not very clean.
AP
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 16 มี.ค. 2020
Train was pretty much on time, and the class was comfortable enough. There was some school class trip in the same car so the kids invited me to play some Indian game with them (Ludo?). Overall perfectly fine trip.
P
รถไฟ EC - Extended AC Chair Class, Indian Railways, 16 มี.ค. 2020
Super service and food.
MJ
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 15 มี.ค. 2020
Everything went as planed. Trainride started with a delay of about 40min but we arrived on time.
JA
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 14 มี.ค. 2020
Train on time, clean sheets for the sleeper. All good
NM
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 14 มี.ค. 2020
Train left and arrived on time. 12go.asia website is very user friendly and customer service is excellent.
JA
รถไฟ ตู้นอนพัดลม, Indian Railways, 13 มี.ค. 2020
Helpful guard and quiet train this time, no problems.
P
รถไฟ EC - Extended AC Chair Class, Indian Railways, 13 มี.ค. 2020
Only problem was toilets.
RB
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 12 มี.ค. 2020
Trip was very good. I left on time and was easy to find, normally track 5. Breakfast was included. 12go worked very well. We received our voucher online so when we arrived at the station all we had to do was get on the train.
TH
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 12 มี.ค. 2020
IT was good to have 2 person cabin instead of 4 person with unknown people. Previous trip we got 4 person cabin even though there was empty 2 person cabins (different train in India). Food was really good. But even in every instruction it said that tips are not recommended, staff came to ask tips and after giving 100 rupiahs they insist more, because it was too less. I did not feel comfortable.
KS
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 10 มี.ค. 2020
The train was super on time and even arrived to Lucknow early. The bunks were very comfy, we really had a very good experience. Only downside is that the train is overall dirty for european standards, but thats expected.
SG
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 9 มี.ค. 2020
The train itself was fine, but the passengers were uncomfortable. People stopped and stared at us, and a lot of people sat in the bunk in front of is, even though they did not have a ticket for it. So the just sat and stared. The ticket guy did not tell them to go to their own seat, which would have helped.
JA
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 9 มี.ค. 2020
The train was fine but we felt very intimidated but a male passenger who decided to join us in our sleeping compartment. We are two women travelling alone and the compartment would have been empty apart from us but he left his own bed and sat on the upper bed watching us for most of the night. There was no guard to report to so we were unable to sleep due to feeling threatened.
JB
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 9 มี.ค. 2020
As an English traveller I was pleased that the train was on time and was also comfortable We were given sheets and but didn’t need them as the journey was only 4 hours
CA
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 8 มี.ค. 2020
Train was very crowded with people constantly hitting our heads with their bags and elbows as we were in our seats.
BB
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 8 มี.ค. 2020
Train station had very poor direction aids
ML
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 7 มี.ค. 2020
Train arrived in Delhi over 1 hour behind schedule. The usual touts at both stations — typical for India, but makes travel quite unpleasant.
AR
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 6 มี.ค. 2020
Мы не первый раз заказываем билет через 12go на поезда в Индии. Как и прошлый раз, в эту поездку все было четко, билеты в порядке, места рядом. Спасибо за хороший сервис!
JA
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 5 มี.ค. 2020
Easy boarding but no information from staff who couldn't speak English. No notification when destination reached. Sheets and blanket provided, quite clean.
AS
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 5 มี.ค. 2020
First experience on a sleeper train and it was great! Had someone sleeping in our beds when we got on but he did move and someone came to change the bedding
DJ
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 5 มี.ค. 2020
Tickets worked thank you 12goAsia ❤️
AB
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 4 มี.ค. 2020
A comfortable trip, no issues and it went very smoothly.
BC
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 4 มี.ค. 2020
Pleasent jorney!:)
VH
รถไฟ ตู้นอนพัดลม, Indian Railways, 3 มี.ค. 2020
In time, good S2 train
KT
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 3 มี.ค. 2020
Food was not good. The train was on time.
MK
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 3 มี.ค. 2020
A fairly average ride in AC1 on an Indian train
RB
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 2 มี.ค. 2020
top
AR
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 2 มี.ค. 2020
O trem atrasou 3 horas e não teve nenhum serviço a bordo, cheguei a noite e precisei andar para achar meu hotel, muito ruim
RE
รถไฟ EC - Extended AC Chair Class, Indian Railways, 2 มี.ค. 2020
Smooth ride, left on time, only 20min delay upon arrival. Staff very attentive and helpful.
FC
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 2 มี.ค. 2020
Very easy, train on time, organised tickets ourselves, breakfast included was great
PG
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 2 มี.ค. 2020
The température in the ac compartiment was freezy.
VH
รถไฟ ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
Wind by window, fan is not work
AI
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
It was nice trip
SB
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
Trains are great. All the paperwork was in order. (We booked 3 trains via 12go and all were great) only issue we had is that whilst we had tickets with seat numbers together the seating on one of the trains wasn’t reflective of European trains and we were actually sat a couple of rows apart. We were able to swap with people so all was fine but be aware of this. Would use and recommend 12go as great service and would use trains again it was a great experience
SB
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
Great trip, great food served, on time, plugs for charging phone a great discovery.
JB
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
Excellent service, highly recommend this train trip!
AB
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
Everything went Very smoothly; you don’t need to print your ticket as per the instructions.
AS
รถไฟ ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
Unfortunately our train was cancelled a day prior to departure. It is critical that any traveller check the PNR on the India Railways website before intended departure. 12Go Asia were prompt and helpful with their refund.
IS
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 29 ก.พ. 2020
All good once the train arrived... it was 40 mins delayed
ID
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 28 ก.พ. 2020
Slower than I imagined. The air conditioning fans were blowing directly on me - now the day after I have a sore throat and little voice.
LP
รถไฟ #22110 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 28 ก.พ. 2020
Good website
SH
รถไฟ #16346 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 27 ก.พ. 2020
Great to have photos on website so you can see what you're booking. Had sleeper 2nd class a/c upper bunk, would book lower next time for better viewing. Printed out ticket accepted no problems, was a bit of a challenge finding berth but that's not the fault of 12go. Will use again and already recommended to fellow travellers.
KH
รถไฟ #12050 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 27 ก.พ. 2020
Everything went according to plan. So much better than we expected.
DP
รถไฟ #12484 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 27 ก.พ. 2020
Labour is cheap so no excuse to have filthy trains, toilets are putrid. I know “it’s India” travelled 1A AC and 2AC sleepers same level of filth but 1A has private compartment and 2A similar but curtains no doors. The attendant slept all trip could have hosed down toilets every half an hour. Lift the bar, set some standards.
DC
รถไฟ #12015 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 27 ก.พ. 2020
Pleasant journey to jaipur on the express train. 12go arranged our tickets swiftly after trying for days to book them myself. Would definitely recommend
JF
รถไฟ #12050 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 26 ก.พ. 2020
Comfortable trip, on time, reclining seats, breakfast, drinks. 12go did tickets well in advance, with carriage and seat numbers already reserved.
AJ
รถไฟ #22119 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 26 ก.พ. 2020
Good food and ok service, nice temperature in 2nd class ac. But windows should be cleaner, as well as the trays, which had food stains. Fast train mostly, and smooth at low speeds, but we encountered delays for which there was no explanation or notification. 'On board WiFi' was only their own videos, no actual internet access, so a bit misleading and useless. Overall though, a nice way to travel and see India.
AG
รถไฟ #12017 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 25 ก.พ. 2020
It can be done more for the general cleanness of the bathroom and train coach.
TL
รถไฟ #11029 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 25 ก.พ. 2020
Train on time. Short journey. Dirty windows so couldn't see a thing. Pretty basic but good air conditioning (very cold) and a plug for charging (better than most UK trains). Chairs ok
BC
รถไฟ #12616 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 24 ก.พ. 2020
Brilliant seats, lots of service in the train. Loved it
ID
รถไฟ #12050 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 24 ก.พ. 2020
I needed help to discover the platform but from then all was better than I expected. Good value for money too.
RL
รถไฟ #14865 ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 23 ก.พ. 2020
Pünklich,aber keine Sitze sondern Liegeflachen zum Teilen.Ankunft noch vor der Zeit, nicht unerfüllt.hab mich also solo Reisende sicher gefühlt.
ZG
รถไฟ #20506 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 22 ก.พ. 2020
Excellent trip. We were looked after every inch of the way!!
AM
รถไฟ #12613 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 22 ก.พ. 2020
The Air Con In AC1 was too cold - probably set around 18-20C. As a result we moved to the second class carriage for some of the journey to enjoy the lovely warmth. The glass windows in AC1 where so dirty and scratched that you could not enjoy the view. The second class have open barred windows (I.e. no glass). AC1 = 500 Rs / SC = 75Rs.
SD
รถไฟ #12049 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 22 ก.พ. 2020
On time departure, comfortable, food palatable and fast!
PG
รถไฟ #16220 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 21 ก.พ. 2020
Very good Journey thé was on time and meal and water were included.
TH
รถไฟ #12283 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 21 ก.พ. 2020
Service was not 1st class. Also one coupe and one cabin available and still accommodate two unknown couples in one cabin (and baby). Just silly. Toilets in 1st class not in good shape.
PM
รถไฟ #12956 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 18 ก.พ. 2020
The train left on time and the seating would have been fine( we had a sleeper bunk) but for the individual who decided to sit on my bunk for the whole journey. Otherwise it was a good experience
AJ
รถไฟ #12985 EC - Extended AC Chair Class, Indian Railways, 18 ก.พ. 2020
Great train ride on time comfortable and nice breakfast!
EB
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 17 ก.พ. 2020
Train was on time both times. But first time, bought seats together and had to seat separated (seats were 61 and 62 but both alleys). Second time the seats were together but in the middle. Never got chance to get window and be able to enjoy the journey and see the landscapes. Really would appreciate to choose my own seats.
FJ
รถไฟ #12468 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 17 ก.พ. 2020
All went fine, and as expected. The train left on time and arrived on time with a good service on board. The tickets have been bought online through 12go.asia. Very smooth and efficient process
PM
รถไฟ #52541 ตู้นอนชั้น 1 ไม่ปรับอากาศ, Indian Railways, 16 ก.พ. 2020
Didn’t give me exactly the train I requested-different station 5km away even though train started at NJP. Otherwise ticketing worked fine.
PM
รถไฟ #12363 ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 15 ก.พ. 2020
Booking worked perfectly. Train as usual fir India an experience.
JS
รถไฟ #12243 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 15 ก.พ. 2020
Pleasantly surprised by the experience. Didn't expect any, let alone pretty good food on the journey.
JR
รถไฟ #09722 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 11 ก.พ. 2020
Indian trains are Indian trains- just know what to expect if your from the west-
WK
รถไฟ #11301 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 9 ก.พ. 2020
I learned that I've got the ticket by email. Not necessary to go to any counter at the station. A porter helped me to find the train and the car with the seat reserved. The train was in time and I enjoyed the trip to Pune.
KR
รถไฟ #12216 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 8 ก.พ. 2020
Incorect seat and wagon number.
JM
รถไฟ #12002 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 7 ก.พ. 2020
The train was fine and comfortable (chair class) but almost fell foul to a scammer at the station telling me my ticket was invalid and the train was 6 hours late. He stopped when I told him I would call our driver back to talk to him. No surprise then that the ticket was fine on the train. The station operators need to sort this out.
GL
รถไฟ #12189 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 5 ก.พ. 2020
Train was 2 hours late
MF
รถไฟ #22126 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 5 ก.พ. 2020
the information at the station is poor. it is unclear in which train part your seats are located
MM
รถไฟ #19666 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 5 ก.พ. 2020
Sleeper is very hard but sheets etc very clean. Toilet a disgrace
MS
รถไฟ #12618 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 4 ก.พ. 2020
Not a new train but clean and tidy. Sheets etc clean. Like being able to see the progress of the journey on the railways web site. Be good if the platform number was up earlier on the board at Madgaon, or I worried less about it. It came up well in time.
JM
รถไฟ #12195 ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 4 ก.พ. 2020
Great
YS
รถไฟ #12279 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 4 ก.พ. 2020
Reservation conducted correctly! Thanks
SV
รถไฟ #11100 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 4 ก.พ. 2020
Kind staff amd pleasant ride. Could be a bit cleaner though
WW
รถไฟ #12220 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 3 ก.พ. 2020
The train was on time. Room enough and seats where very comfortable. Clean sheets and good food. Tips: The tea water was not so hot and the toilets could be cleaner
TC
รถไฟ #12195 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 3 ก.พ. 2020
Very convenient to just arrive at the station and enter the train. Only not a 5 for the train's comfort, which lacked some.
DB
รถไฟ #12618 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 2 ก.พ. 2020
Not the train of my country but very good for the low price
CD
รถไฟ #12025 EC - Extended AC Chair Class, Indian Railways, 1 ก.พ. 2020
On time, very comfortable and spacious and delicious non-stop food! Toilets on the train were terrible though - very dirty and smelly.
KP
รถไฟ #12381 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 1 ก.พ. 2020
Train was on time and our sleeper seats were in pretty good condition and comfortable. Highly recommend.
MS
รถไฟ #22478 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 ก.พ. 2020
Bang on time, comfortable, good chai
PD
รถไฟ #22988 ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 1 ก.พ. 2020
Train was very late. Windows were broken so we froze. 12Go fee was about five times more the price of the ticket.
PD
รถไฟ #13008 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 1 ก.พ. 2020
Trip was ok. Train on time.
PM
รถไฟ #12189 ตู้นอนพัดลม, Indian Railways, 30 ม.ค. 2020
Nice trip, lowest class between the locals. A good opportunity to chat with them and be involved in their lives. One hour delay, decently clean, safe only during the day.
SM
รถไฟ #12191 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 29 ม.ค. 2020
For India standards I thought this was pretty good. Comfy seat/sleeper bed. Available to charge/plug in a device. Only downfall is that they don’t announce the destination so you have to pay attention to timing to know when to get off
MJ
รถไฟ #12915 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 1, Indian Railways, 28 ม.ค. 2020
Keep it up?!! And they should renovate the train model
HH
รถไฟ #22472 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 26 ม.ค. 2020
The train arrived 20 minutes *early* ! Jay Indian Railways :)
IP
รถไฟ #12071 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 24 ม.ค. 2020
The booking service worked fine. Lots of reminders etc before the trip. All in all, no problems
EV
รถไฟ #16346 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 24 ม.ค. 2020
Train was on time only he arrived little to late
SJ
รถไฟ #16592 ตู้นอนปรับอากาศ, Indian Railways, 23 ม.ค. 2020
Great train. Very clean. Porter service. Clean blankets and sheets. Loved it.
3.8
2254 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
41%
4
29%
3
14%
2
6%
1
11%
99.5คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 68,603 พอใจกับการบริการจาก Indian Railways เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้

สถานี Indian Railways

รัตนคีรี กูดัล ถนนสวรรค์วาดี คาร์มาลี มัดโกน Sindhudurg ทีวิม มุมไบ CST สถานีรถไฟเออนาคุลาม มุมไบดาดาร์ เบล กวม Alnavar Jn Arsikere บานัสวาดี Bangarapet พอนดิเชอร์รี สามแยกปูเน่ สามแยกลอนดา สามแยกเยสวันต์ปุระ Bangalore East Ksr บังกะโล สถานีบังกาลอร์แคนต์ โคราฆปุระ ถนนนาสิก สามแยกจัลกาออน Gonda Jn คันปูร์เซ็นทรัล สามแยกโพปัล เจนไนเอ็กมอร์ สามแยกวิชยวดา วิสาขปัตนัม สามแยกเซกันเดอราบัด สามแยกทางรถไฟมาดูไร กลหาปุระ สถานีรถไฟกลางเจนไน เมืองพาราณสี สถานีรถไฟสามแยกพาราณสี ฮัสซัน สถานีรถไฟไมซอร์ Deoria Sadar สามแยกภัตนี นาคปุระ อรังกาบัด สามแยกกาย่า สามแยกอนันต์ สามแยกอาเหม็ดอาบัด สุรัต สาสมแยกกวาลิออร์ อัคระ คันทท์ นิวเดลี ฮาสราตนิซามุดดิน สถานีรถไฟอัมริตสา สถานีรถไฟคาชิ Sanverdam Chuch สถานีบันดรา โกลกาตา สามแยกปัตนา กาเซียบัด สถานีรถไฟสามแยกอินดอร์บีจี จิตตอร์การห์ ชัยปุระ สถานีรถไฟอัจเมอร์ สามแยกโคตา สามแยกเบลลารี สถานีรถไฟโฮสเพท ไฮเดอราบัดเดคัน พาคลโกฏ Guledagudda Rd Badami เมืองลัคเนา ลัคเนา เอ็นอาร์ สถานีรถไฟคัลกา จันทิครห์ นิวเดลีชันตัน สถานีรถไฟหริทวาระ สถานีรถไฟโฮวรา สามแยกภารัตปุระ ป้อมอัครา นิวจัลไปกุรี ซาไวมาดโฮเปอร์ อะลาปุระ ธิรุวานันทพุรามเซ็นทรัล สามแยกไรปูร์ สามแยกมังกาลอร์ นิวเดลีซาไรโรฮิลลา มุมไบเซ็นทรัล สถานีรถไฟสามแยกจอดห์ปูร์ อุทัยปุระ Jalpaiguri สามแยกบิคาเนอร์ ไจซาลเมอร์ ราชคฤห์ Nalanda ขะชุรโห สามแยกทิรัชจิรัปปาลี วาสโก ดา กามา เดลี Agra City จอดห์ปูร์ คันตต์ สารนาถ ทันจาวูร์ Nanjangud Town Daulatabad เนาทันวา Fatehpur Sikri คาริกานุรู ดาร์จีลิง Siliguri Town Kurseong Siliguri Junction ชิมลา เซอัลดาห์ มังกาลอร์เซ็นทรัล ลอกมันยา ติลัก เติร์ม เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ จัมมู เดราดูน Anand Vihar Trm Raxaul Junction Sagauli Junction Delhi Shahdara JN โบริวาลี Vasai Road ดีกา ปูริ วโฑทรา เอตาวาห์ รัทแลม Itarsi จันษี ชลันธระ ลูเธียนา อัมบาลา ทรภัณคะ มูราดาบัด วารังกัล บาทินดา ดิบูร์กา ดิมาปูร์ กูวาฮาติ Kamakhya Lalgarh Mariani New Cooch Behar New Alipurduar Tinsukia ซาฮารานปอ มธุระ Hapa ชัมนคร ราชโกฏ ฮิซาร์ Patliputra Chennai Beach โคอิมบาตอร์ เอโรด โกลลัม ทริชชูร์ Aluva อุชเชน รูร์คี Sealdah Kathgodam โชรานูร์ อุธัมปุร Shri Mata Vaishno อัลลาฮาบัด จาบาลปุร์ ชัมเศทปุระ ภุพเนศวร ติรูปาตี จาร์ซูกูดา รันจี รอร์เกละ ซัมบัลปูร์ Lonavala กัณณูร์ โคชิโคด กัตตะยัม ทุติโคริน นาเกอร์คอยล์ ราเมศวรัม พาทานโกด Kochuveli Kanyakumari อัครตละ กูรูวาเยอร์ Haldibari ริชิเคช ซิมลา Padrauna Bhoke Ukshi เมตตูปาลายัม ชอร์ฮัต Panvel Rajendra Nagar