JAI サンガナー空港, ジャイプール

Mayapuri Road, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302029, India