50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Namba Tennoji to Nagoya by bus

07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Namba Tennoji, Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:35
Namba Tennoji, Osaka
11:15
Nagoya City
3h 40m
eTicket  Instant 
07:35
Namba Tennoji, Osaka
11:15
Nagoya City
3h 40m
eTicket  Instant 
07:35
Namba Tennoji, Osaka
11:15
Nagoya City
3h 40m
eTicket  Instant 
07:35
Namba Tennoji, Osaka
11:15
Nagoya City
3h 40m
eTicket  Instant 
07:45
Namba Tennoji, Osaka
11:55
Nagoya City
4h 10m
eTicket  Instant 
07:45
Namba Tennoji, Osaka
11:55
Nagoya City
4h 10m
eTicket  Instant 
07:45
Namba Tennoji, Osaka
11:45
Nagoya City
4h
eTicket  Instant 
07:45
Namba Tennoji, Osaka
11:45
Nagoya City
4h
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Namba Tennoji, Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
13:30
Namba Tennoji, Osaka
16:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:05
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
18:35
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
3h 45m
eTicket  Instant 
18:35
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
3h 45m
eTicket  Instant 
18:35
Namba Tennoji, Osaka
22:20
Nagoya City
3h 45m
eTicket  Instant 
18:45
Namba Tennoji, Osaka
22:35
Nagoya City
3h 50m
eTicket  Instant 
18:45
Namba Tennoji, Osaka
22:35
Nagoya City
3h 50m
eTicket  Instant 
18:45
Namba Tennoji, Osaka
22:35
Nagoya City
3h 50m
eTicket  Instant 
19:45
Namba Tennoji, Osaka
23:55
Nagoya City
4h 10m
eTicket  Instant 
19:45
Namba Tennoji, Osaka
23:55
Nagoya City
4h 10m
eTicket  Instant 
19:45
Namba Tennoji, Osaka
23:55
Nagoya City
4h 10m
eTicket  Instant 
20:15
Namba Tennoji, Osaka
00:55
Nagoya City
4h 40m
eTicket  Instant 
20:15
Namba Tennoji, Osaka
00:55
Nagoya City
4h 40m
eTicket  Instant 
22:45
Namba Tennoji, Osaka
05:10
Nagoya City
6h 25m
eTicket  Instant 
22:45
Namba Tennoji, Osaka
05:10
Nagoya City
6h 25m
eTicket  Instant 
23:30
Namba Tennoji, Osaka
05:30
Nagoya City
6h
eTicket  Instant 
23:30
Namba Tennoji, Osaka
05:30
Nagoya City
6h
eTicket  Instant 

From Umeda Shin Osaka to Nagoya by bus

00:30
Umeda Shin Osaka
05:30
Nagoya City
5h
eTicket  Instant 
06:30
Umeda Shin Osaka
10:45
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
06:30
Umeda Shin Osaka
10:45
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
06:30
Umeda Shin Osaka
10:45
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
06:30
Umeda Shin Osaka
10:45
Nagoya City
4h 15m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:20
Umeda Shin Osaka
10:15
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:35
Nagoya City
3h 5m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:35
Nagoya City
3h 5m
eTicket  Instant 
07:30
Umeda Shin Osaka
10:35
Nagoya City
3h 5m
eTicket  Instant 
07:35
Umeda Shin Osaka
11:15
Nagoya City
3h 40m
eTicket  Instant 
07:35
Umeda Shin Osaka
11:15
Nagoya City
3h 40m
eTicket  Instant 
07:35
Umeda Shin Osaka
11:15
Nagoya City
3h 40m
eTicket  Instant 
07:35
Umeda Shin Osaka
11:15
Nagoya City
3h 40m
eTicket  Instant 
07:45
Umeda Shin Osaka
11:45
Nagoya City
4h
eTicket  Instant 
07:45
Umeda Shin Osaka
11:45
Nagoya City
4h
eTicket  Instant 
07:45
Umeda Shin Osaka
11:55
Nagoya City
4h 10m
eTicket  Instant 
07:45
Umeda Shin Osaka
11:55
Nagoya City
4h 10m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
10:55
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:00
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
3h 25m
eTicket  Instant 
08:30
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
08:30
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
08:30
Umeda Shin Osaka
11:25
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
09:00
Umeda Shin Osaka
11:55
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
09:00
Umeda Shin Osaka
11:55
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
09:00
Umeda Shin Osaka
11:55
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
09:00
Umeda Shin Osaka
11:55
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
09:00
Umeda Shin Osaka
11:55
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant 
09:00
Umeda Shin Osaka
11:55
Nagoya City
2h 55m
eTicket  Instant