50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Nanjing to Zhejiang by train

00:03
NJH Nanjing, Jiangsu
05:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
5h 55m
 Instant  Refund
00:03
NJH Nanjing, Jiangsu
05:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
5h 55m
 Instant  Refund
00:03
NJH Nanjing, Jiangsu
05:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
5h 55m
 Instant  Refund
#K1511
00:46
NJH Nanjing, Jiangsu
06:46
HGH Hangzhou East, Zhejiang
6h
 Instant  Refund
#K1511
00:46
NJH Nanjing, Jiangsu
06:46
HGH Hangzhou East, Zhejiang
6h
 Instant  Refund
#K1511
00:46
NJH Nanjing, Jiangsu
06:46
HGH Hangzhou East, Zhejiang
6h
 Instant  Refund
#K8351
00:52
NJH Nanjing, Jiangsu
08:42
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 50m
 Instant  Refund
#K8351
00:52
NJH Nanjing, Jiangsu
08:42
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 50m
 Instant  Refund
#K8351
00:52
NJH Nanjing, Jiangsu
08:42
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 50m
 Instant  Refund
#K8371
00:58
NJH Nanjing, Jiangsu
08:23
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 25m
 Instant  Refund
#K8371
00:58
NJH Nanjing, Jiangsu
08:23
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 25m
 Instant  Refund
#K8371
00:58
NJH Nanjing, Jiangsu
08:23
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 25m
 Instant  Refund
01:04
NJH Nanjing, Jiangsu
06:59
HGH Hangzhou East, Zhejiang
5h 55m
 Instant  Refund
01:04
NJH Nanjing, Jiangsu
06:59
HGH Hangzhou East, Zhejiang
5h 55m
 Instant  Refund
01:05
NJH Nanjing, Jiangsu
07:00
HGH Hangzhou East, Zhejiang
5h 55m
 Instant  Refund
01:29
NJH Nanjing, Jiangsu
08:19
HGH Hangzhou East, Zhejiang
6h 50m
 Instant  Refund
01:29
NJH Nanjing, Jiangsu
08:19
HGH Hangzhou East, Zhejiang
6h 50m
 Instant  Refund
01:29
NJH Nanjing, Jiangsu
08:19
HGH Hangzhou East, Zhejiang
6h 50m
 Instant  Refund
01:39
NJH Nanjing, Jiangsu
09:09
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 30m
 Instant  Refund
01:39
NJH Nanjing, Jiangsu
09:09
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 30m
 Instant  Refund
01:39
NJH Nanjing, Jiangsu
09:09
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 30m
 Instant  Refund
#K1181
02:04
NJH Nanjing, Jiangsu
09:54
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 50m
 Instant  Refund
#K1181
02:04
NJH Nanjing, Jiangsu
09:54
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 50m
 Instant  Refund
#K1181
02:04
NJH Nanjing, Jiangsu
09:54
HGH Hangzhou East, Zhejiang
7h 50m
 Instant  Refund
04:13
NJH Nanjing, Jiangsu
09:03
HGH Hangzhou East, Zhejiang
4h 50m
 Instant  Refund
04:13
NJH Nanjing, Jiangsu
09:03
HGH Hangzhou East, Zhejiang
4h 50m
 Instant  Refund
04:13
NJH Nanjing, Jiangsu
09:03
HGH Hangzhou East, Zhejiang
4h 50m
 Instant  Refund
06:21
NJH Nanjing, Jiangsu
12:26
HGH Hangzhou East, Zhejiang
6h 5m
 Instant  Refund
06:21
NJH Nanjing, Jiangsu
12:26
HGH Hangzhou East, Zhejiang
6h 5m
 Instant  Refund
06:21
NJH Nanjing, Jiangsu
12:26
HGH Hangzhou East, Zhejiang
6h 5m
 Instant  Refund
#D3125
06:37
NJH Nanjing, Jiangsu
10:12
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 35m
 Instant  Refund
#D3125
06:37
NJH Nanjing, Jiangsu
10:12
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 35m
 Instant  Refund
#G7581
06:47
NJH Nanjing, Jiangsu
10:32
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 45m
 Instant  Refund
#G7581
06:47
NJH Nanjing, Jiangsu
10:32
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 45m
 Instant  Refund
#G7581
06:47
NJH Nanjing, Jiangsu
10:32
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 45m
 Instant  Refund
#G7625
06:50
NJH Nanjing, Jiangsu
08:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 35m
 Instant  Refund
#G7625
06:50
NJH Nanjing, Jiangsu
08:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 35m
 Instant  Refund
#G7625
06:50
NJH Nanjing, Jiangsu
08:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 35m
 Instant  Refund
#G1667
06:57
NJH Nanjing, Jiangsu
08:37
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 40m
 Instant  Refund
#G1667
06:57
NJH Nanjing, Jiangsu
08:37
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 40m
 Instant  Refund
#G1667
06:57
NJH Nanjing, Jiangsu
08:37
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 40m
 Instant  Refund
#G7643
07:07
NJH Nanjing, Jiangsu
08:57
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7643
07:07
NJH Nanjing, Jiangsu
08:57
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7643
07:07
NJH Nanjing, Jiangsu
08:57
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7505
07:13
NJH Nanjing, Jiangsu
09:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7505
07:13
NJH Nanjing, Jiangsu
09:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G7641
07:13
NJH Nanjing, Jiangsu
08:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 35m
 Instant  Refund
#G7641
07:13
NJH Nanjing, Jiangsu
08:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 35m
 Instant  Refund
#G7641
07:13
NJH Nanjing, Jiangsu
08:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 35m
 Instant  Refund
#G7505
07:13
NJH Nanjing, Jiangsu
09:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 45m
 Instant  Refund
#G1505
07:20
NJH Nanjing, Jiangsu
09:05
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 45m
 Instant  Refund
#G1505
07:20
NJH Nanjing, Jiangsu
09:05
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 45m
 Instant  Refund
#G1505
07:20
NJH Nanjing, Jiangsu
09:05
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 45m
 Instant  Refund
07:27
NJH Nanjing, Jiangsu
11:52
HGH Hangzhou East, Zhejiang
4h 25m
 Instant  Refund
07:27
NJH Nanjing, Jiangsu
11:52
HGH Hangzhou East, Zhejiang
4h 25m
 Instant  Refund
#G7349
07:30
NJH Nanjing, Jiangsu
10:05
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 35m
 Instant  Refund
#G7349
07:30
NJH Nanjing, Jiangsu
10:05
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 35m
 Instant  Refund
#G7349
07:30
NJH Nanjing, Jiangsu
10:05
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 35m
 Instant  Refund
#G7393
07:33
NJH Nanjing, Jiangsu
09:23
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7393
07:33
NJH Nanjing, Jiangsu
09:23
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7393
07:34
NJH Nanjing, Jiangsu
09:24
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G7355
07:35
NJH Nanjing, Jiangsu
10:40
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#G7355
07:35
NJH Nanjing, Jiangsu
10:40
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 5m
 Instant  Refund
#G1379
07:38
NJH Nanjing, Jiangsu
09:28
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G1379
07:38
NJH Nanjing, Jiangsu
09:28
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G1379
07:38
NJH Nanjing, Jiangsu
09:28
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 50m
 Instant  Refund
#G1377
07:39
NJH Nanjing, Jiangsu
10:29
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
#G1377
07:39
NJH Nanjing, Jiangsu
10:29
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
#G1377
07:39
NJH Nanjing, Jiangsu
10:29
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
#D3295
07:45
NJH Nanjing, Jiangsu
09:40
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#D3295
07:45
NJH Nanjing, Jiangsu
09:40
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 55m
 Instant  Refund
#D2281
07:46
NJH Nanjing, Jiangsu
11:31
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 45m
 Instant  Refund
#D2281
07:46
NJH Nanjing, Jiangsu
11:31
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 45m
 Instant  Refund
#G7587
07:48
NJH Nanjing, Jiangsu
10:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 10m
 Instant  Refund
#G7587
07:48
NJH Nanjing, Jiangsu
10:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 10m
 Instant  Refund
#G7587
07:48
NJH Nanjing, Jiangsu
10:58
HGH Hangzhou East, Zhejiang
3h 10m
 Instant  Refund
#G7689
08:00
NJH Nanjing, Jiangsu
09:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#G7689
08:00
NJH Nanjing, Jiangsu
09:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#G7689
08:00
NJH Nanjing, Jiangsu
09:25
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#D3135
08:09
NJH Nanjing, Jiangsu
12:14
HGH Hangzhou East, Zhejiang
4h 5m
 Instant  Refund
#D3135
08:09
NJH Nanjing, Jiangsu
12:14
HGH Hangzhou East, Zhejiang
4h 5m
 Instant  Refund
#G7665
08:13
NJH Nanjing, Jiangsu
09:43
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 30m
 Instant  Refund
#G7665
08:13
NJH Nanjing, Jiangsu
09:43
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 30m
 Instant  Refund
#G7665
08:13
NJH Nanjing, Jiangsu
09:43
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 30m
 Instant  Refund
#G7507
08:16
NJH Nanjing, Jiangsu
11:06
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
#G7507
08:16
NJH Nanjing, Jiangsu
11:06
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
#G7507
08:16
NJH Nanjing, Jiangsu
11:06
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 50m
 Instant  Refund
#G1661
08:23
NJH Nanjing, Jiangsu
09:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#G1661
08:23
NJH Nanjing, Jiangsu
09:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#G1661
08:23
NJH Nanjing, Jiangsu
09:48
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#G1503
08:32
NJH Nanjing, Jiangsu
09:57
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#G1503
08:32
NJH Nanjing, Jiangsu
09:57
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#G1503
08:32
NJH Nanjing, Jiangsu
09:57
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 25m
 Instant  Refund
#G7635
08:37
NJH Nanjing, Jiangsu
10:07
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 30m
 Instant  Refund
#G7635
08:37
NJH Nanjing, Jiangsu
10:07
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 30m
 Instant  Refund
#G7635
08:37
NJH Nanjing, Jiangsu
10:07
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 30m
 Instant  Refund
#G7589
08:46
NJH Nanjing, Jiangsu
11:41
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 55m
 Instant  Refund
#G7589
08:46
NJH Nanjing, Jiangsu
11:41
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 55m
 Instant  Refund
#G7589
08:46
NJH Nanjing, Jiangsu
11:41
HGH Hangzhou East, Zhejiang
2h 55m
 Instant  Refund
#G7611
08:48
NJH Nanjing, Jiangsu
10:28
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 40m
 Instant  Refund
#G7611
08:48
NJH Nanjing, Jiangsu
10:28
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 40m
 Instant  Refund
#G7611
08:48
NJH Nanjing, Jiangsu
10:28
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 40m
 Instant  Refund
#G7627
08:58
NJH Nanjing, Jiangsu
10:38
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 40m
 Instant  Refund
#G7627
08:58
NJH Nanjing, Jiangsu
10:38
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 40m
 Instant  Refund
#G7627
09:01
NJH Nanjing, Jiangsu
10:41
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 40m
 Instant  Refund
#G7645
09:03
NJH Nanjing, Jiangsu
10:33
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 30m
 Instant  Refund
#G7645
09:03
NJH Nanjing, Jiangsu
10:33
HGH Hangzhou East, Zhejiang
1h 30m
 Instant  Refund