50
Checking Seats Availability
Loading seats data...

From Nagoya to Osaka by train

15:30
Nagoya
16:20
Shin Osaka
50m
16:00
Nagoya
16:50
Shin Osaka
50m
16:30
Nagoya
17:20
Shin Osaka
50m
17:00
Nagoya
17:50
Shin Osaka
50m
17:30
Nagoya
18:20
Shin Osaka
50m
18:00
Nagoya
18:50
Shin Osaka
50m
18:30
Nagoya
19:20
Shin Osaka
50m
19:00
Nagoya
19:50
Shin Osaka
50m
19:30
Nagoya
20:20
Shin Osaka
50m
20:00
Nagoya
20:50
Shin Osaka
50m
20:30
Nagoya
21:20
Shin Osaka
50m
21:00
Nagoya
21:50
Shin Osaka
50m
21:30
Nagoya
22:20
Shin Osaka
50m
22:00
Nagoya
22:50
Shin Osaka
50m
22:30
Nagoya
23:20
Shin Osaka
50m
23:00
Nagoya
23:50
Shin Osaka
50m
23:30
Nagoya
00:20
Shin Osaka
50m

From Nagoya City to Osaka by bus

00:30
Nagoya City
05:40
Umeda Shin Osaka
5h 10m
eTicket  Instant 
04:20
Nagoya City
09:30
Namba Tennoji, Osaka
5h 10m
eTicket  Instant 
04:20
Nagoya City
09:30
Namba Tennoji, Osaka
5h 10m
eTicket  Instant 
04:45
Nagoya City
09:30
Namba Tennoji, Osaka
4h 45m
eTicket  Instant 
07:00
Nagoya City
10:25
Umeda Shin Osaka
3h 25m
eTicket  Instant 
07:00
Nagoya City
10:25
Umeda Shin Osaka
3h 25m
eTicket  Instant 
07:00
Nagoya City
10:25
Umeda Shin Osaka
3h 25m
eTicket  Instant 
07:00
Nagoya City
10:25
Umeda Shin Osaka
3h 25m
eTicket  Instant 
07:50
Nagoya City
10:40
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
07:50
Nagoya City
10:40
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
07:50
Nagoya City
10:40
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
07:50
Nagoya City
10:40
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
07:50
Nagoya City
10:40
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
07:50
Nagoya City
10:40
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
07:50
Nagoya City
10:40
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:00
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
4h 15m
eTicket  Instant 
08:35
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
3h 40m
eTicket  Instant 
08:35
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
3h 40m
eTicket  Instant 
08:35
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
3h 40m
eTicket  Instant 
08:35
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
3h 40m
eTicket  Instant 
08:35
Nagoya City
12:15
Umeda Shin Osaka
3h 40m
eTicket  Instant 
08:35
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
3h 40m
eTicket  Instant 
08:35
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
3h 40m
eTicket  Instant 
08:35
Nagoya City
12:15
Namba Tennoji, Osaka
3h 40m
eTicket  Instant 
09:00
Nagoya City
11:50
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:00
Nagoya City
11:50
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:00
Nagoya City
11:50
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:00
Nagoya City
11:50
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:00
Nagoya City
11:50
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:00
Nagoya City
11:50
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:00
Nagoya City
11:50
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:00
Nagoya City
11:50
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:55
Nagoya City
12:45
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:55
Nagoya City
12:45
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:55
Nagoya City
12:45
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:55
Nagoya City
12:45
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:55
Nagoya City
12:45
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:55
Nagoya City
12:45
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:55
Nagoya City
12:45
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
09:55
Nagoya City
12:45
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
10:35
Nagoya City
13:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Umeda Shin Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:00
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:00
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:00
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Umeda Shin Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Umeda Shin Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Namba Tennoji, Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Umeda Shin Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Namba Tennoji, Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Namba Tennoji, Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Namba Tennoji, Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Namba Tennoji, Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Namba Tennoji, Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:10
Nagoya City
14:30
Namba Tennoji, Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
11:35
Nagoya City
14:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:35
Nagoya City
14:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:35
Nagoya City
14:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:35
Nagoya City
14:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:35
Nagoya City
14:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:35
Nagoya City
14:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:35
Nagoya City
14:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
11:35
Nagoya City
14:25
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
12:20
Nagoya City
15:10
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
12:20
Nagoya City
15:10
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
12:20
Nagoya City
15:10
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
12:20
Nagoya City
15:10
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
12:20
Nagoya City
15:10
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
12:20
Nagoya City
15:10
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
12:20
Nagoya City
15:10
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
12:20
Nagoya City
15:10
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
13:15
Nagoya City
16:05
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
13:15
Nagoya City
16:05
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
13:15
Nagoya City
16:05
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
13:15
Nagoya City
16:05
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
13:15
Nagoya City
16:05
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
13:15
Nagoya City
16:05
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
13:15
Nagoya City
16:05
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
13:15
Nagoya City
16:05
Umeda Shin Osaka
2h 50m
eTicket  Instant 
13:50
Nagoya City
17:10
Umeda Shin Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
13:50
Nagoya City
17:10
Umeda Shin Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
13:50
Nagoya City
17:10
Umeda Shin Osaka
3h 20m
eTicket  Instant 
13:50
Nagoya City
17:10
Umeda Shin Osaka
3h 20m
eTicket  Instant