Echigo Yuzawa to Tokyo by bus, train

Loading seats data...

From Echigo Yuzawa to Tokyo by train

07:00
Echigo Yuzawa, Niigata
08:30
Tokyo
1h 30m
09:00
Echigo Yuzawa, Niigata
10:30
Tokyo
1h 30m
11:00
Echigo Yuzawa, Niigata
12:30
Tokyo
1h 30m
12:00
Echigo Yuzawa, Niigata
13:30
Tokyo
1h 30m
13:00
Echigo Yuzawa, Niigata
14:30
Tokyo
1h 30m
15:00
Echigo Yuzawa, Niigata
16:30
Tokyo
1h 30m
16:00
Echigo Yuzawa, Niigata
17:30
Tokyo
1h 30m
17:00
Echigo Yuzawa, Niigata
18:30
Tokyo
1h 30m
18:00
Echigo Yuzawa, Niigata
19:30
Tokyo
1h 30m
19:00
Echigo Yuzawa, Niigata
20:30
Tokyo
1h 30m
20:00
Echigo Yuzawa, Niigata
21:30
Tokyo
1h 30m
21:00
Echigo Yuzawa, Niigata
22:30
Tokyo
1h 30m
22:00
Echigo Yuzawa, Niigata
23:30
Tokyo
1h 30m

From Yuzawa Naeba Ski Resort to Tokyo by bus

05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
05:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
10:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
06:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
11:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
06:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
11:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
06:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
11:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
06:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
11:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
06:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
11:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
06:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
11:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
06:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
11:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
06:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
11:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
07:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
12:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
08:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
13:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
08:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
13:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
08:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
13:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
08:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
13:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
08:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
13:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
08:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
13:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
08:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
13:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
08:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
13:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
09:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
14:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
09:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
14:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
09:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
14:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
09:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
14:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
09:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
14:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
09:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
14:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
09:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
14:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
09:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
14:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
10:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
15:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
10:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
15:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
10:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
15:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
10:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
15:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
10:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
15:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
10:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
15:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
10:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
15:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
10:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
15:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
11:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
16:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
11:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
16:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
11:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
16:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
11:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
16:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
11:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
16:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
11:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
16:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
11:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
16:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
11:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
16:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
12:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
17:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
13:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
18:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
13:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
18:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
13:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
18:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
13:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
18:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
13:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
18:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
13:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
18:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
13:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
18:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
13:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
18:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
14:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
19:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
14:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
19:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
14:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
19:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
14:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
19:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
14:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
19:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
14:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
19:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
14:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
19:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
14:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
19:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
15:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
20:45
Ikebukuro, Tokyo
5h 45m
eTicket  Instant 
15:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
20:42
Ikebukuro, Tokyo
5h 42m
eTicket  Instant 
15:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
20:42
Ikebukuro, Tokyo
5h 42m
eTicket  Instant 
15:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
20:42
Ikebukuro, Tokyo
5h 42m
eTicket  Instant 
15:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
20:45
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 45m
eTicket  Instant 
15:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
20:42
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 42m
eTicket  Instant 
15:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
20:42
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 42m
eTicket  Instant 
15:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
20:42
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 42m
eTicket  Instant 
16:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
21:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
16:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
21:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
16:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
21:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
16:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
21:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
16:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
21:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
16:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
21:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
16:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
21:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
16:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
21:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
17:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
22:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
17:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
22:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
17:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
22:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
17:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
22:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
17:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
22:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
17:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
22:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
18:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
23:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
18:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
23:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
18:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
23:17
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
18:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
23:20
Ikebukuro, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
18:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
23:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo
5h 20m
eTicket  Instant 
18:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
23:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
18:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
23:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
18:00
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
23:17
Ikebukuro, Tokyo
5h 17m
eTicket  Instant 
22:30
Yuzawa Naeba Ski Resort, Niigata
05:20
Shinjuku Shibuya, Tokyo