Shin Yokohama nach Shin Fuji

Lade Reisedaten

Von Shin Yokohama nach Shizuoka mit dem Zug+Zug Kombi-Ticket

07:00
Shin Yokohama
07:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
10:00
Tokyo
11:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
07:00
Shin Yokohama
07:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
10:00
Tokyo
11:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
08:00
Shin Yokohama
08:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
11:00
Tokyo
12:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
08:00
Shin Yokohama
08:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
11:00
Tokyo
12:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
09:00
Shin Yokohama
09:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
12:00
Tokyo
13:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
09:00
Shin Yokohama
09:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
12:00
Tokyo
13:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
10:00
Shin Yokohama
10:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
13:00
Tokyo
14:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
10:00
Shin Yokohama
10:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
13:00
Tokyo
14:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
11:00
Shin Yokohama
11:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
14:00
Tokyo
15:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
11:00
Shin Yokohama
11:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
14:00
Tokyo
15:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
12:00
Shin Yokohama
12:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
15:00
Tokyo
16:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
12:00
Shin Yokohama
12:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
15:00
Tokyo
16:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
13:00
Shin Yokohama
13:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
16:00
Tokyo
17:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
13:00
Shin Yokohama
13:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
16:00
Tokyo
17:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
14:00
Shin Yokohama
14:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
17:00
Tokyo
18:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
14:00
Shin Yokohama
14:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
17:00
Tokyo
18:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
15:00
Shin Yokohama
15:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
18:00
Tokyo
19:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
15:00
Shin Yokohama
15:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
18:00
Tokyo
19:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
16:00
Shin Yokohama
16:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
19:00
Tokyo
20:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
16:00
Shin Yokohama
16:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
19:00
Tokyo
20:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
17:00
Shin Yokohama
17:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
20:00
Tokyo
21:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
17:00
Shin Yokohama
17:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
20:00
Tokyo
21:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
18:00
Shin Yokohama
18:10
Shinagawa, Tokio
10m
Station wechseln Taxi (kostet extra) - 13 Minuten, 6.6 km (Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 50 Minuten)
21:00
Tokyo
22:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m
18:00
Shin Yokohama
18:20
Tokyo
20m
Nächste Abfahrt nach 2 Stunden 40 Minuten
21:00
Tokyo
22:30
Shin Fuji, Shizuoka
1h 30m
Gesamtdauer
4h 30m

Populäre Routen in Japan