Shekou Ferry, Shenzhen - 蛇口渡轮

Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China, 518067