China Railway

China Railway Tickets kaufen

Beijing - Guangzhou
Tickets suchen
Train First Class Seat
07:26, 10:00, 10:33, 12:13, 13:07
Train Hard Seat
05:14, 11:49, 12:40, 17:54
Train Hard Sleeper
05:14, 11:49, 12:40, 17:54
Train Second Class Seat
07:26, 10:00, 10:33, 12:13, 13:07
Beijing - Jilin
Tickets suchen
Train Business Class Seat
17:00
Train First Class Seat
06:34, 06:39, 07:35, 07:55, 10:28, 10:50, 13:52, 14:18, 14:28, 15:20, 15:33, 17:00
Train Hard Seat
05:58, 11:03, 12:23, 13:58, 16:23, 22:36, 23:00
Train Hard Sleeper
05:58, 11:03, 12:23, 13:58, 16:23, 20:50, 21:09, 22:10, 22:36, 23:00
Train Second Class Seat
06:34, 06:39, 07:35, 07:55, 10:28, 10:50, 13:52, 14:18, 14:28, 15:20, 15:33, 17:00
Train Soft Sleeper
05:58, 11:07, 12:00, 13:58, 15:05, 16:23, 20:50, 21:09, 22:10, 22:36, 23:00
Beijing - Shaanxi
Tickets suchen
Train Business Seat
06:53
Train First Class Seat
06:05, 06:53, 06:58, 07:43, 07:49, 09:22, 09:38, 09:43, 10:45, 11:53, 13:50, 14:00, 14:28, 15:45, 16:00, 17:08, 18:55
Train Hard Seat
14:22, 15:50, 15:57, 16:03, 16:40, 18:50, 20:12, 20:40, 22:06
Train Hard Sleeper
14:22, 15:50, 15:57, 16:03, 16:40, 18:50, 20:12, 20:40, 22:06
Train Second Class Seat
06:05, 06:53, 06:58, 07:43, 07:49, 09:22, 09:38, 09:43, 10:45, 11:53, 13:50, 14:00, 14:28, 15:45, 16:00, 17:08, 18:55
Train Soft Sleeper
18:50
Beijing - Shanghai
Tickets suchen
Train Business Seat
06:36, 07:00, 07:20, 07:50, 08:05, 08:35, 08:50, 09:00, 09:15, 09:20, 09:25, 10:00, 10:05, 10:20, 11:10, 11:20, 12:00, 12:10, 12:20, 12:50, 13:05, 13:35, 13:45, 14:00, 14:05, 14:10, 14:35, 15:00, 15:45, 15:50, 16:40, 16:45, 17:00, 17:16, 17:36, 18:00, 19:00, 19:08
Train First Class Seat
06:36, 07:00, 07:20, 07:50, 08:05, 08:35, 08:50, 09:00, 09:15, 09:20, 09:25, 10:00, 10:05, 10:20, 11:10, 11:20, 12:00, 12:10, 12:20, 12:50, 13:05, 13:35, 13:45, 14:00, 14:05, 14:10, 14:35, 15:00, 15:45, 15:50, 16:40, 16:45, 17:00, 17:16, 17:36, 18:00, 19:00, 19:08
Train Hard Seat
11:55, 20:05
Train Hard Sleeper
11:55, 20:05
Train Second Class Seat
06:36, 07:00, 07:20, 07:50, 08:05, 08:35, 08:50, 09:00, 09:15, 09:20, 09:25, 10:00, 10:05, 10:20, 11:10, 11:20, 12:00, 12:10, 12:20, 12:50, 13:05, 13:35, 13:45, 14:00, 14:05, 14:10, 14:35, 15:00, 15:45, 15:50, 16:40, 16:45, 17:00, 17:16, 17:36, 18:00, 19:00, 19:08, 19:34, 21:04
Train Soft Sleeper
11:54, 19:30, 19:34, 21:11, 21:23
Guangzhou - Shanghai
Tickets suchen
Train Business Seat
08:00, 11:22, 13:24, 15:38
Train First Class Seat
08:00, 11:22, 13:24, 15:38
Train Hard Seat
07:45, 08:54, 14:55, 18:12
Train Hard Sleeper
07:45, 08:54, 14:55, 18:12
Train Second Class Seat
08:00, 11:22, 13:24, 15:38, 19:24, 19:34, 19:39
Train Soft Sleeper
07:45, 10:55, 14:55, 18:12, 19:25, 19:30, 19:35
Hangzhou - Beijing
Tickets suchen
Train Business Seat
06:55, 07:48, 08:50, 09:05, 09:24, 09:50, 11:34, 11:39, 12:47, 13:00, 13:41, 15:12, 15:43, 16:15, 19:00
Train First Class Seat
06:55, 07:48, 08:50, 09:05, 09:24, 09:50, 11:34, 11:39, 12:47, 13:00, 13:41, 15:12, 15:43, 16:15, 19:00
Train Hard Seat
17:17, 18:20, 19:22
Train Hard Sleeper
17:17, 18:20, 19:22
Train Second Class Seat
06:55, 07:48, 08:50, 09:05, 09:24, 09:50, 11:34, 11:39, 12:47, 13:00, 13:41, 15:12, 15:43, 16:15, 19:00
Train Soft Sleeper
17:17, 18:20, 19:23
Hunan - Shenzhen
Tickets suchen
Train Business Seat
09:07, 09:25, 10:51, 15:25, 17:50
Train First Class Seat
09:07, 09:25, 10:51, 15:25, 17:50
Train Hard Seat
01:57, 15:25, 17:07, 20:54
Train Hard Sleeper
15:25, 17:07, 20:54
Train Second Class Seat
09:07, 09:25, 10:51, 15:25, 17:50
Train Soft Sleeper
17:07, 20:50
Shaanxi - Beijing
Tickets suchen
Train Hard Seat
01:43, 01:50, 13:00, 17:38, 19:27, 21:02, 22:47
Train Hard Sleeper
01:43, 01:50, 13:00, 17:38, 19:27, 21:02, 22:47
Train Second Class Seat
07:52, 09:10, 09:18, 10:02, 10:43, 11:13, 12:44, 13:15, 13:30, 14:38, 15:44, 16:02, 17:21, 17:59, 18:24
Shaanxi - Sichuan
Tickets suchen
Train Business Seat
07:10, 07:50, 09:00, 09:22, 09:28, 09:34, 10:00, 10:33, 10:47, 10:54, 11:29, 11:35, 11:40, 11:57, 12:21, 12:26, 12:57, 13:16, 13:41, 14:00, 14:12, 14:22, 14:42, 15:09, 15:15, 15:25, 15:43, 16:16, 17:00, 17:23, 18:00, 18:18, 18:43, 19:08
Train First Class Seat
07:10, 07:50, 08:25, 09:00, 09:22, 09:28, 09:34, 10:00, 10:33, 10:47, 10:54, 11:29, 11:35, 11:40, 11:57, 12:21, 12:26, 12:57, 13:16, 13:41, 14:00, 14:12, 14:22, 14:33, 14:42, 15:09, 15:15, 15:25, 15:43, 16:16, 17:00, 17:23, 18:00, 18:18, 18:43, 19:08
Train Hard Seat
01:30, 04:49, 06:23, 06:41, 07:01, 13:21, 21:02, 22:10, 22:40
Train Hard Sleeper
01:30, 04:49, 06:23, 06:41, 07:01, 13:21, 21:02, 22:10, 22:40
Train Second Class Seat
07:10, 07:50, 08:25, 09:00, 09:22, 09:28, 09:34, 10:00, 10:33, 10:47, 10:54, 11:29, 11:35, 11:40, 11:57, 12:21, 12:26, 12:57, 13:16, 13:41, 14:00, 14:12, 14:22, 14:33, 14:42, 15:09, 15:15, 15:25, 15:43, 16:16, 17:00, 17:23, 18:00, 18:18, 18:43, 19:08
Train Soft Sleeper
01:30, 04:49, 06:20, 06:41, 07:01, 13:20, 21:02, 22:10, 22:40
Shanghai - Beijing
Tickets suchen
Train Business Seat
06:26, 06:38, 07:00, 07:12, 07:22, 07:28, 07:51, 08:00, 08:05, 08:15, 09:00, 09:34, 10:00, 10:26, 10:41, 10:58, 11:05, 11:15, 12:00, 12:17, 12:28, 13:00, 13:29, 13:34, 14:00, 14:10, 14:50, 15:00, 15:24, 15:52, 16:05, 16:18, 17:00, 17:13, 17:23, 17:34, 17:55, 19:00
Train First Class Seat
06:26, 06:38, 07:00, 07:12, 07:22, 07:28, 07:51, 08:00, 08:05, 08:15, 09:00, 09:34, 10:00, 10:26, 10:41, 10:58, 11:05, 11:15, 12:00, 12:17, 12:28, 13:00, 13:29, 13:34, 14:00, 14:10, 14:50, 15:00, 15:24, 15:52, 16:05, 16:18, 17:00, 17:13, 17:23, 17:34, 17:55, 19:00
Train Hard Seat
12:18, 17:57
Train Hard Sleeper
12:18, 17:57
Train Second Class Seat
06:26, 06:38, 07:00, 07:12, 07:22, 07:28, 07:51, 08:00, 08:05, 08:15, 09:00, 09:34, 10:00, 10:26, 10:41, 10:58, 11:05, 11:15, 12:00, 12:17, 12:28, 13:00, 13:29, 13:34, 14:00, 14:10, 14:50, 15:00, 15:24, 15:52, 16:05, 16:18, 17:00, 17:13, 17:23, 17:34, 17:55, 19:00, 19:53, 21:07
Train Sleeper
19:10
Train Soft Sleeper
12:18, 18:02, 19:10, 19:53, 21:07
Shanghai - Guangzhou
Tickets suchen
Train Business Seat
08:00, 10:24, 14:10, 15:25
Train First Class Seat
08:00, 10:24, 14:10, 15:25
Train Hard Seat
10:50, 17:45, 19:15, 19:21
Train Hard Sleeper
10:50, 17:45, 19:15, 19:21
Train Second Class Seat
08:00, 10:24, 14:10, 15:25, 19:55, 20:00, 20:05
Train Sleeper
19:55, 20:00, 20:05
Train Soft Sleeper
10:50, 17:45, 19:15, 19:21
Shanghai - Hangzhou
Tickets suchen
Train Business Seat
06:00, 06:10, 06:15, 06:28, 06:45, 06:50, 06:55, 07:07, 07:12, 07:22, 07:27, 07:32, 07:54, 08:00, 08:04, 08:05, 08:10, 08:15, 08:25, 08:30, 08:36, 08:42, 08:55, 09:00, 09:10, 09:16, 09:23, 09:28, 09:51, 09:58, 10:03, 10:14, 10:19, 10:24, 10:33, 10:48, 10:53, 10:58, 11:04, 11:10, 11:15, 11:29, 11:34, 11:39, 12:01, 12:08, 12:20, 12:25, 12:30, 13:05, 13:10, 13:15, 13:30, 13:40, 13:53, 14:00, 14:05, 14:10, 14:19, 14:25, 14:35, 14:51, 14:56, 15:25, 15:32, 15:47, 15:52, 16:07, 16:17, 16:32, 16:43, 17:04, 17:22, 17:27, 17:32, 17:45, 17:58, 18:07, 18:13, 18:18, 18:23, 18:28, 18:35, 18:48, 18:56, 19:01, 19:11, 19:16, 19:21, 19:28, 19:47, 20:20, 20:35, 20:45, 20:52, 21:05
Train First Class Seat
06:00, 06:10, 06:15, 06:28, 06:40, 06:45, 06:50, 06:55, 07:02, 07:07, 07:12, 07:22, 07:27, 07:32, 07:37, 07:54, 08:00, 08:04, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:36, 08:42, 08:49, 08:55, 09:00, 09:05, 09:10, 09:16, 09:23, 09:28, 09:35, 09:40, 09:51, 09:58, 10:03, 10:14, 10:19, 10:24, 10:28, 10:33, 10:41, 10:48, 10:53, 10:58, 11:04, 11:10, 11:15, 11:24, 11:29, 11:34, 11:39, 11:48, 12:01, 12:08, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:40, 12:51, 12:57, 13:05, 13:10, 13:15, 13:19, 13:25, 13:30, 13:40, 13:47, 13:53, 14:00, 14:05, 14:10, 14:19, 14:25, 14:35, 14:40, 14:45, 14:51, 14:56, 15:01, 15:08, 15:13, 15:25, 15:32, 15:37, 15:47, 15:52, 15:57, 16:07, 16:12, 16:17, 16:32, 16:38, 16:43, 17:04, 17:09, 17:15, 17:22, 17:27, 17:32, 17:38, 17:45, 17:58, 18:07, 18:13, 18:18, 18:23, 18:28, 18:35, 18:41, 18:48, 18:56, 19:01, 19:06, 19:11, 19:16, 19:21, 19:28, 19:47, 20:20, 20:35, 20:45, 20:52, 21:05, 21:30
Train Hard Seat
04:22, 04:56, 05:02, 05:41, 05:59, 06:21, 06:34, 06:51, 07:07, 07:39, 08:36, 08:51, 10:20, 10:50, 11:13, 11:41, 11:49, 12:01, 13:20, 13:40, 14:18, 14:34, 15:05, 15:37, 15:43, 16:06, 16:49, 16:55, 17:01, 17:20, 17:43, 17:49, 18:20, 18:26, 18:51, 19:03, 19:15, 19:21, 19:36, 20:24, 20:42, 23:30
Train Hard Sleeper
04:22, 04:56, 05:02, 05:41, 05:59, 06:21, 06:34, 06:51, 07:07, 07:39, 08:36, 08:51, 10:20, 10:50, 11:13, 11:27, 11:41, 11:49, 12:01, 13:20, 13:40, 14:18, 14:34, 15:05, 15:37, 15:43, 16:06, 16:49, 16:55, 17:01, 17:20, 17:43, 17:49, 18:20, 18:26, 18:51, 19:03, 19:09, 19:15, 19:21, 19:36, 20:24, 20:42, 23:30
Train Second Class Seat
06:00, 06:10, 06:15, 06:28, 06:40, 06:45, 06:50, 06:55, 07:02, 07:07, 07:12, 07:22, 07:27, 07:32, 07:37, 07:54, 08:00, 08:04, 08:10, 08:15, 08:20, 08:25, 08:30, 08:36, 08:42, 08:49, 08:55, 09:00, 09:05, 09:10, 09:16, 09:23, 09:28, 09:35, 09:40, 09:51, 09:58, 10:03, 10:14, 10:19, 10:24, 10:28, 10:33, 10:41, 10:48, 10:53, 10:58, 11:04, 11:10, 11:15, 11:24, 11:29, 11:34, 11:39, 11:48, 12:01, 12:08, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30, 12:40, 12:51, 12:57, 13:05, 13:10, 13:15, 13:19, 13:25, 13:30, 13:40, 13:47, 13:53, 14:00, 14:05, 14:10, 14:19, 14:25, 14:35, 14:40, 14:45, 14:51, 14:56, 15:01, 15:08, 15:13, 15:25, 15:32, 15:37, 15:47, 15:52, 15:57, 16:07, 16:12, 16:17, 16:32, 16:38, 16:43, 17:00, 17:04, 17:09, 17:15, 17:22, 17:27, 17:32, 17:38, 17:45, 17:58, 18:07, 18:13, 18:18, 18:23, 18:28, 18:35, 18:41, 18:48, 18:56, 19:01, 19:06, 19:11, 19:16, 19:21, 19:28, 19:47, 19:55, 20:00, 20:05, 20:09, 20:20, 20:35, 20:45, 20:52, 21:05, 21:30
Train Sleeper
19:34, 19:55, 20:00, 20:05, 20:09
Train Soft Sleeper
04:22, 04:56, 05:02, 05:41, 05:59, 06:21, 06:34, 06:51, 07:31, 08:36, 08:48, 10:20, 10:42, 10:50, 10:59, 11:27, 11:41, 11:49, 12:01, 13:20, 13:40, 14:18, 14:34, 15:05, 15:37, 15:43, 16:06, 16:49, 16:55, 17:01, 17:14, 17:20, 17:43, 17:49, 18:20, 18:26, 19:03, 19:09, 19:15, 19:21, 19:36, 20:24, 20:42, 23:30
Shenzhen - Hunan
Tickets suchen
Train Business Seat
07:21, 11:45, 13:05, 14:24
Train First Class Seat
07:21, 11:45, 13:05, 14:24
Train Hard Seat
08:10, 10:20, 15:23, 16:46
Train Hard Sleeper
10:20, 15:23, 16:46
Train Second Class Seat
07:21, 11:45, 13:05, 14:24
Train Soft Sleeper
10:30, 16:23

China Railway Unternehmensbewertungen

4.0
34 Kundenbewertungen
5
59%
4
12%
3
12%
2
3%
1
15%
99.5% auf 1,292 Reisende waren bisher sehr zufrieden mit China Railway
AC
5
Zug #G7535 First Class seat, China Railway, 11.11.2019
Huge railway stations with clean facilities, hardworking staff. Comfortable seats and quite journey. Love it!
FS
5
Zug #G6 First Class seat, China Railway, 06.11.2019
Easy to reedem (at the ticket office) , consider to be there at least one hour and a half before.
RW
5
Zug #D203 First Class seat, China Railway, 29.08.2019
Excellent train, right on time and very comfortable in first class - for a small additional cost this is recommended especially when travelling with someone else. 12Go Asia instructions were very clear and it was easy to pick up tickets for all China trains at the first station ie Nanning East (again, it’s recommend to collect all tickets from one station when using multiple trains)
WS
4
Zug #G7201 Second Class Seat, China Railway, 17.05.2019
The customer service at the train station is not familiar with the voucher. They tried inputing my booking reference and passport number and successfully get me a ticket.
SI
3
Zug #G32 Second Class Seat, China Railway, 09.01.2019
price purchased via online are too expensive, when compared with price stated on the train ticket, the price difference is too far away, why? please explain like that, thank you
JR
4
Zug #G124 First Class seat, China Railway, 23.11.2018
Going with the speed of 299km/h from Shanghai to Beijing with this train. I took first class but the price is reasonable. Relaxing ride, drinks and snacks served. Well done, 4 stars. The view between the 2 cities is quite boring. The cost is one star.
IT
5
Zug #G10 Second Class Seat, China Railway, 29.09.2019
Sehr einfach, schnell und komfortabel!
CH
5
Zug #G311 Second Class Seat, China Railway, 17.08.2019
Everything Perfect
EK
5
Zug #C7660 Second Class Seat, China Railway, 10.11.2019
You get the paper ticket at the ticket office.
JB
5
Zug #G6539 Second Class Seat, China Railway, 29.04.2019
Good trip faster
AH
2
Zug #T110 Hard Sleeper, China Railway, 26.04.2019
Dirty and smell bad the train in general
EB
3
Zug #G382 Second Class Seat, China Railway, 22.02.2019
A bit far from the center

China Railway Stationen

Nanning Osten Guilin Guilin Norden Nanning Shanghai Hongqiao Tianjin Guangzhou Süd Guangzhou Shenzhen Norden Changchun Xian Urumqi Urumqi Süd Suzhou Nanjing South Ningbo Chengdu Osten Zhuhai Wuhan Xiamen Zhangjiajie Hangzhou Osten Shanghai Shenzhen Guilin Westen Beijing South Peking Tianjin Süd Tianjin Westen Changchun Westen Suzhou Nordenen Suzhou Osten Nanjing Harbin Harbin Westen Xiamen Norden Guangzhou Osten Xian Nordenen Shanghai Westen Shanghai South Huangshan Kunming Tianjin Norden Lijiang Guangzhou Norden Shenzhen Osten Shenzhen Westen Chengdu Xian Süd Hangzhou Kashgar Harbin Osten Chengdu Süd Zhuhai Norden Beijing West Lhasa Tibet Dali Yunnan Wuxi Jiangsu Changsha Zhengzhou Hanoi Qingdao Hong Kong West Kowloon Shaoguan Changsha South Zhengzhou East Shijiazhuang Wuzhou South Huizhou