Phong Nha SSB到岘港 HoangLong

Phong Nha SSB到岘港 HoangLong

正在加载座位数据...

Phong Nha SSB去岘港 HoangLong日程表

Phong Nha SSB去岘港 HoangLong日程表
交通工具名称常规路线时间价格
Vietnam Railways 1st Class Sleeper 02:29 - 08:27VND 320k
Vietnam Railways 1st Class Sleeper 05:42 - 11:19VND 352k
Vietnam Railways 1st Class Sleeper 16:40 - 22:33VND 381k

Phong Nha SSB和岘港 HoangLong之间的运输类型 从Phong Nha SSB到岘港 HoangLong的交通

  • 火车不可用
  • 公共汽车不可用
  • 轮渡不可用
  • 飞机不可用
  • 出租车不可用