Long Khanh Cuc Phuong到边和市

Long Khanh Cuc Phuong到边和市

正在加载座位数据...

Long Khanh Cuc Phuong去边和市日程表

Long Khanh Cuc Phuong去边和市日程表
交通工具名称常规路线时间价格
Vietnam Railways 1st Class Sleeper 03:51 - 04:50VND 118k
Vietnam Railways 1st Class Sleeper 04:41 - 05:37VND 102k
Vietnam Railways 1st Class Sleeper 15:00 - 15:59VND 121k

Long Khanh Cuc Phuong和边和市之间的运输类型 从Long Khanh Cuc Phuong到边和市的交通

  • 火车不可用
  • 公共汽车不可用
  • 轮渡不可用
  • 飞机不可用
  • 出租车不可用

越南热门线路在