Kyiv Central Bus Station到Kiev Central Train Station

Kyiv Central Bus Station到Kiev Central Train Station

正在加载座位数据...

Other Options

1

出租车

20分钟

From UAH 702

Kyiv Central Bus Station去Kiev Central Train Station日程表

Kyiv Central Bus Station去Kiev Central Train Station日程表
交通工具名称常规路线时间价格
Tranigo Comfort 任何时间UAH 702

Kyiv Central Bus Station和Kiev Central Train Station之间的运输类型 从Kyiv Central Bus Station到Kiev Central Train Station的交通

  • 火车不可用
  • 公共汽车不可用
  • 轮渡不可用
  • 飞机不可用
  • 出租车不可用

乌克兰热门线路在